Мобільні додатки для підготовки старших дошкільників до школи в умовах дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено підготовку старших дошкільників до навчання в школі в умовах дистанційної освіти. Розглянуто деякі мобільні додатки, що доповнять підготовку старших дошкільників до засвоєння матеріалу мовно-літературної освітньої галузі та закладуть певну основу для подальшого навчання в 1 класі. Зазначено, що використання мобільних додатків для підготовки старших дошкільників до школи в умовах дистанційного навчання дозволяє активізувати пізнавальну діяльність та підвищувати творчий потенціал дітей. Застосування освітніх додатків є ефективним інструментом у підготовці дошкільників до школи, оскільки вони забезпечують інтерактивне, індивідуальне та мотивуюче навчання, а також сприяють розвитку різнобічних навичок, необхідних для подальшої успішної адаптації у шкільному середовищі. The publication examines the preparation of older preschoolers for studying at school in the conditions of distance education. Some mobile applications that will supplement the preparation of older preschoolers to learn the material of the linguistic and literary field of education and lay a certain foundation for further learning in the 1st grade are considered. It is noted that the use of mobile applications for preparing older preschoolers for school in the conditions of distance learning allows to activate cognitive activity and increase the creative potential of children. The use of educational applications is an effective tool in preparing preschoolers for school, as they provide interactive, individual and motivating learning, and also contribute to the development of versatile skills necessary for further successful adaptation in the school environment.
Опис
Ключові слова
дистанційна освіта, підготовка старших дошкільників до навчання в школі, мобільні додатки, студентські роботи, distance education, preparation of older preschoolers for studying at school, mobile applications, student works
Цитування
Бекетова О. Мобільні додатки для підготовки старших дошкільників до школи в умовах дистанційного навчання / О. Бекетова // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 72–74.