Методичні аспекти програми підвищення кваліфікації вчителів математики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Теоретичний аналіз стану досліджуваної проблеми за літературними джерелами, дисертаційними роботами і власним досвідом надав підстави стверджувати, що нині в системі підвищення кваліфікації працівників освіти немає технологій, які забезпечують постійну взаємодію з вчителем, що не дозволяють залишатися йому віч-на-віч зі своїми проблемами і залучають його в активну творчу діяльність і в міжкурсовий період. Крім того, робота ведеться здебільшого в традиційній парадигмі, недостатньо використовуються можливості особистісно-орієнтованої суб‘єктної педагогіки, не застосовується диференційований підхід у навчанні, майже не враховується специфіка освіти дорослих. Тому у зв‘язку з переходом на нові освітні стандарти , виникла необхідність перепідготовки працівників освіти, зокрема і вчителів математики. Теоретический анализ исследуемой проблемы на основе литературных источников, диссертационных работ и собственного опыта дает основания утверждать, что в настоящее время в системе повышения квалификации работников образования нет технологий, которые обеспечивают постоянное взаимодействие с учителем, не позволяющие оставаться ему один на один со своими проблемами и вовлекающие его в активную творческую деятельность и в межкурсовой период. Кроме того, работа ведется в основном в традиционной парадигме, недостаточно используются возможности личностно-ориентированной субъектной педагогики, не применяется дифференцированный подход в обучении, почти не учитывается специфика образования взрослых. Поэтому в связи с переходом нановые образовательные стандарты, возникла необходимость переподготовки работников образования, в том числе и учителей математики. The theoretical analysis of the researched gives grounds to assert that at present in the system of increasing qualifications of educators there are no technologies that provide constant interaction with the teacher. Work in progress mostly in the traditional paradigm, underutilized the possibilities of personality-oriented subject pedagogy, not a differentiated approach to teaching is used, almost no the specifics of adult education are taken into account. Therefore, in connection with the transition to new educational standards, there was a need for retraining educators, including mathematics teachers.
Опис
Ключові слова
математична освіта, курси підвищення кваліфікації, вчителі математики, математическое образование, курсы повышения квалификации, учителя математики, mathematical education, refresher courses, mathematics teachers
Цитування
Жерновникова О. А. Методичні аспекти програми підвищення кваліфікації вчителів математики / О. А. Жерновникова, О. І. Проскурня // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 385–389.