ВІЧНИЙ МИР: ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЇ КАНТА

Немає доступних мініатюр
Дата
2005
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтав. нац. техн. ун-т імені Ю. Кондратюка, каф. філос. і соц.-політ. дисциплін
Анотація
Головною перспективою наукового дослідження теоретичної спадщини Канта щодо вічного миру є не стільки пошуки нових доказів достатньо очевидної історичної тенденції, скільки осмислення в нових реаліях XXІ століття тих умов, які вже створені і які потрібно створювати чи змінювати, вдосконалювати для закріплення мирного співжиття народів та держав. Главной перспективой научного исследования теоретического наследия Канта относительно вечного мира является не столько поиски новых доказательств достаточно очевидной исторической тенденции, сколько осмысление в новых реалиях XXI века тех условий, которые созданы и которые нужно создавать или изменять, совершенствовать для закрепления мирного сосуществования народов и государств. The main prospect of a scientific study of Kant's theoretical heritage of eternal peace is not so much the search for new evidence of a sufficiently obvious historical tendency, but the comprehension in the new realities of the 21st century of those conditions that have already been created and need to be created or altered, to improve for the consolidation of peaceful coexistence.
Опис
Ключові слова
Кант І., постулат Канта, вічний мир, світове громадянство, Кант И., постулат Канта, вечный мир, мировое гражданство, Kant I., Kant's postulate, eternal peace, world citizenship
Цитування
Горбань В. І. Вічний мир: проблема реалізації ідеї Канта / В. І. Горбань, О. В. Горбань // Іммануїл Кант і сучасність : філософ. семінари / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю.Кондратюка, каф. філос. і соц.-політ. дисциплін ; ред.: Г. Є. Аляєв. – Полтава, 2005.