До питання про статус біблеїзмів у сучасній українській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються окремі аспекти взаємодії мовної й релігійної картин світу, впливу Біблії на розвиток сучасної української мови, з’ясовуються особливості дефініювання мовних одиниць, що сягають своїм корінням Святого Письма, зокрема біблійних лексем і фразеологізмів. Здійснюється спроба визначення статусу біблеїзмів у сучасній українській мові, окреслюються особливості їхнього стилістичного маркування в сучасних лексикографічних джерелах, доводиться необхідність широкого розуміння терміна «біблеїзм». В статье рассматриваются отдельные аспекты взаимодействия языковой и религиозной картин мира, влияния Библии на развитие современного украинского языка, выясняются особенности дефинирования языковых единиц, берущих начало в Священном Писании, в частности библейских лексем и фразеологизмов. Осуществляется попытка определения статуса библеизма в современном украинском языке, очерчиваются особенности их стилистической маркировки в современных лексикографических изданиях, доказывается необходимость широкого понимания термина «библеизм». The article presents a review of certain aspects of interaction of the lingual and religious mappings of the world, the influence of the Bible on Modern Ukrainian, the peculiarities of defining language units that are rooted in Scripture, Biblical lexemes and phraseological units in particular. The topicality of the article is presupposed by the fact that today the majority of terms that refer to the field of language and religion interaction are disputable, thus, there is a need of their analysis and unification. The aim of the article is to define the volume of the term Biblical lexeme in various scientific works and to word own attitude to its understanding for the sake of further unification of the linguistic terminological system of the Ukrainian language. In the article, wide understanding of Biblical lexis is supported, including words, set phrases that have the structure of a phrase or a sentence, quotations and texts that are fragments of the Bible and are used in speech; also the appropriateness of the obligatory stylistic marking of Biblical lexis in dictionaries of explanatory type is grounded.
Опис
Ключові слова
українська мова, мовна картина світу, релігійна картина світу, Біблія, бібліїзми, стилістичне маркування, украинский язык, языковая картина мира, религиозная картина мира, Библия, библеизмы, стилистическая маркировка, Ukrainian language, language mapping of the world, religious mapping of the world, the Bible, Bibli-cal lexis, stylistic marking
Цитування
Піддубна Н. В. До питання про статус біблеїзмів у сучасній українській мові / Н. В. Піддубна // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 45. – С. 40–46.