Онтологічний імператив Г. Йонаса

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Житомирський державний університетімені Івана Франка
Анотація
Онтологічний імператив полягає в наступному: "Чини так, щоб наслідки твоєї діяльності узгоджувалися з продовженням автентичного життя на Землі". Саме цей імператив, на нашу думку, втілює шлях Надії збереження як людини, так і природи / Землі. Онтологический императив заключается в следующем: "Поступай так, чтобы последствия твоей деятельности согласовывались с продолжением аутентичной жизни на Земле". Именно этот императив, по нашему мнению, воплощает путь Надежды сохранения как человека, так и природы / Земли. The ontological imperative is as follows: "Act so that the consequences of your activities are consistent with the continuation of authentic life on Earth." It is this imperative, in our opinion, that embodies the path of Hope for the preservation of both man and nature / Earth.
Опис
Ключові слова
збереження природи Землі, онтологічний імператив, людина, природа, Земля, сохранение природы Земли, онтологический императив, человек, природа, Земля, conservation of the earth's nature, ontological imperative, person, nature, Land
Цитування
Пилипенко С. Г. Онтологічний імператив Г. Йонаса / С. Г. Пилипенко // Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення : зб. наук. праць за матеріалами V Міжвуз. наук.-теорет. конф. молодих науковців, Житомир, 4 груд. 2019 р. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка [та ін.] ; [редкол.: М. А. Козловець та ін.]. – Київ : КВІЦ, 2020. – С. 66–68.