Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання на цінностях: від теорії до практики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України
Анотація
Готовність вчителів початкових класів до виховання молодших школярів на цінностях обумовлюється сформованістю системи ціннісних ставлень, особистісними якостями, наявністю спеціальних теоретичних і методичних знань та практичного досвіду. Готовность учителей начальных классов к воспитанию младших школьников на ценностях обусловливается сформированностиью системы ценностных отношений, личностными качествами, наличием специальных теоретических и методических знаний и практического опыта.
Опис
Ключові слова
Нова українська школа, морально-етичні цінності, соціально-політичні цінності, підготовка майбутніх учителів, майбутні учителі початкових класів, виховання молодших школярів, виховання на цінностях, ціннісне ставлення, Новая украинская школа, морально-этические ценности, социально-политические ценности, подготовка будущих учителей, будущие учителя начальных классов, воспитание младших школьников, воспитание на ценностях, ценностное отношение, New Ukrainian school, moral values, socio-political values, preparation of future teachers, future primary school teachers, education of primary schoolchildren, education on values, value attitude
Цитування
Ушмарова В. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання на цінностях: від теорії до практики / В. В. Ушмарова // Практична філософія і Нова українська школа : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 трав. 2019 р. / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2019. – С. 92–98.