IСТОРIЯ ВИНИКНЕННЯ МЕТОДУ КООРДИНАТ ТА ЙОГО РОЗВИТОК

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито ґенезу історичного розвитку координатного методу. При цьому важливо зберігати зв’язність та логіку подання матеріалу. Для досягнення мети в роботі пропонується теоретичне обґрунтування історичних аспектів розвитку координатного методу курсу геометрії. Обґрунтовано, що координатний метод складає одну з основних змістовних лiнiй куpсу математики. The thesis describes the genesis of the historical development of the coordinate method. In doing so, it is important to maintain the coherence and logic of the presentation of the material. In order to achieve this goal, we propose a theoretical substantiation of the historical aspects of the development of the coordinate method of the geometry course. It is substantiated that the coordinate method is one of the main content lines of mathematics.
Опис
Ключові слова
координатний метод, історичний аспект розвитку координатного методу, аналітична геометрія, «геометрія» Декарта, сoordinate method, historical aspect of coordinate method development, analytical geometry, Descartes’ geometry
Цитування
Кoстанда Я. В. Історія виникнення методу координат та його розвиток / Я. В. Костанда, І. Т. Сіра // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 128–130.