ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З РІДНИМ КРАЄМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень»
Анотація
Стаття знайомить дітей старшого дошкільного віку з рідним краєм з використанням проєктів, які є важливим напрямом роботи з огляду на оновлення підходів до виховання дитини, формування основ патріотизму, розширення знань про соціум тощо. Статья знакомит детей старшего дошкольного возраста с родным краем с использованием проектов, которые являются важным направлением работы с учетом обновления подходов к воспитанию ребенка, формирования основ патриотизма, расширения знаний о социуме и т. д. The article introduces older preschool children to their native land using projects, which is an important area of work, taking into account the renewal of approaches to the education of children, the formation of patriotism, expanding knowledge about the society, etc.
Опис
Ключові слова
метод проєктів, рідний край, метод проектов, родной край, project method, native land
Цитування
Старікова Л. П. Застосування методу проєктів для ознайомлення старших дошкільників з рідним краєм / Л. П. Старікова // Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 7–8 трав. 2021 р. – Харків : Східноукр. орг. «Центр педагог. дослідж.», 2021. – С. 31–35.