ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто застосування інтерактивних технологій кооперативного навчання на уроках біології. Технології кооперативного навчання – це модель організації навчання у малих групах учнів, об’єднаних спільною навчальною метою. Зазначено, що використання методів кооперативного навчання при вивченні біології, має суттєве значення для підвищення інтересу до природничо-наукових предметів і сприяє формуванню навичок наукового пізнання навколишнього світу. Це переконує в пізнаваності багатьох процесів і явищ і мотивує учнів до опанування програмним змістом природничо-наукових предметів та розвитку інтересу, а часом і творчого підходу в ході дослідження. The publication examines the use of interactive technologies of cooperative learning in biology lessons. Cooperative learning technologies are a model of organizing learning in small groups of students united by a common educational goal. It is noted that the use of cooperative learning methods in the study of biology is essential for increasing interest in natural and scientific subjects and contributes to the formation of the skills of scientific knowledge of the surrounding world. This convinces of the recognizability of many processes and phenomena and motivates students to master the programmatic content of natural and scientific subjects and develop interest, and sometimes a creative approach in the course of research.
Опис
Ключові слова
кооперативне навчання, інтерактивні технології, викладання біології, освітній процес, cooperative learning, interactive technologies, teaching biology, educational process
Цитування
Тютюнник В. В. Застосування інтерактивних технологій кооперативного навчання на уроках біології / В. В. Тютюнник, І. М. Журавльова // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 110–113.