Гендерні особливості поведінки молоді у конфліктних ситуаціях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях і тенденції поведінки у групі здобувачів вищої освіти з різними типами гендерної ідентичності і вираженістю маскулінності/фемінності у гендерній ідентифікації. На основі теоретичного аналізу літературних джерел описано природу конфліктів, стратегії поведінки особистості у конфліктних ситуаціях, детермінанти виникнення конфліктів, серед яких значуща роль належить гендерним особливостям особистості. У процесі експериментального дослідження виявлено специфіку поведінки у групі та у конфліктних ситуаціях здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалаврського), особливості взаємозв’язку з різними типами гендерної ідентичності та вираженістю маскулінності/фемінності у гендерній ідентифікації. Виявлено, що для маскулінних особистостей домінантними є конкуренція та компромісна поведінка під час суперечки та незалежна поведінка, прийняття боротьби у групі; фемінність детермінує пристосування, уникнення та компромісну поведінку у конфлікті, тенденції ухилення від боротьби та товариськість; для андрогенних здобувачів характерно використання різних стратегій поведінки у конфлікті залежно від конкретної ситуації та товариська, незалежна поведінка у групі; не диференційованість не зумовлює постійного вибору стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях і сталість поведінкових тенденцій у групі. Розроблено рекомендації, що спрямовуються на створення сприятливих умов для розвитку гендерної компетентності, коректування гендерних характеристик здобувачів, вивільнення від негативного впливу традиційних стереотипів маскулінності/фемінності та розвиток уміння обирати конструктивні стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. The paper investigates the strategies of conduct in conflict situations and behavior trends in the group of higher education groups with different types of gender identity and the severity of masculinity / femininity in gender identification. On the basis of the theoretical analysis of literary sources, the nature of conflicts, strategy of personality behavior in conflict situations, determinants of the emergence of conflicts, among which a significant role belongs to the gender features of the person. In the process of experimental research, the specifics of behavior in the group and conflict situations of higher education acquisitions of the first level (Bakalavrsky), peculiarities of interconnection with different types of gender identity and the severity of masculinity / femininity in gender identification. It was found that masculine personalities are dominant and compromise behavior during a dispute and independent conduct, the adoption of the fight in the group; feminism determines the adaptation, avoidance and compromise in conflict, trends of evasion against struggle and sociability; for androgenic applications, the use of various behavioral strategies in conflict, depending on the specific situation and sociable, independent behavior in the group; not differentiation does not lead to a constant choice of behavioral strategy in conflict situations and the sustainability of behavioral trends in the group. Recommendations are designed to create favorable conditions for the development of gender competence, adjusting gender characteristics of applicants, release from the negative impact of traditional stereotypes of masculinity / feminism and the development of ability to choose constructive behavioral strategies in conflict situations.
Опис
Ключові слова
конфлікт, стратегія поведінки, особистість, гендерна ідентичність, фемінність, маскулінність, андрогінність, юнацький вік, conflict, behavior strategies, personality, gender identity, femininity, masculinity, androgyny, adolescence
Цитування
Пєшенко К. Ю. Гендерні особливості поведінки молоді у конфліктних ситуаціях : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / К. Ю. Пєшенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 62 с. : табл.
Колекції