ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРІВ ПРО ПРАЦЮ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Авторами вивчаються проблеми забезпечення принципу свободи договорів про працю в умовах дистанційної роботи науково-педагогічних працівників. Автори зазначають, що дистанційна робота, будучи перспективним напрямом піднесення виробничої сфери і прискорення економічного зростання, потребує ефективного та дотичного використання, щоб не завдавати шкоди здоров'ю працівників, не знижувати їх професійний рівень та відповідати їх освітньому рівню та не нівелювати їх професійні якості. Для унеможливлення прояву означених ризиків дистанційна робота потребує належного правового регулювання, що в свою чергу, забезпечить належні гарантії трудових прав науковопедагогічних працівників. На думку авторів, розповсюдження нормативних положень про дистанційну роботу не лише на відповідних працівників інформаційно-цифрової сфери не відповідає як принципу єдності і диференціації правового регулювання трудових відносин, так і принципу свободи договорів про працю. Автори констатують, що відповідно до положень підзаконних нормативно-правових актів про здійснення дистанційного навчання та практики їх втілення у закладах вищої освіти первинна трудова функція науково-педагогічних працівників в умовах дистанційної роботи була заміщена функцією адміністрування мережевого освітнього процесу з максимальним витісненням викладацької і наукової складової. У такий спосіб здійснюється недопустимий із точки зору принципу свободи договорів про працю вплив на волю науково-педагогічних працівників, які позбавляються можливості повноцінно реалізовувати власну трудову функцію та погоджуватись на зміну умов трудового договору в процесі переходу на дистанційне навчання. Авторами пропонується перенести положення про дистанційну роботу в окрему главу Кодексу законів про працю України, норми якої будуть розповсюджуватись лише на тих працівників, в яких здійснення трудової функції, пов’язаної з ІТ-сферою, є провідною. Автори також пропонують розробити Наказ Міністерства освіти і науки України “Про службу дистанційного навчання в закладах вищої освіти”, який буде регулювати положення про роботу відповідної служби, до завдань якої має належати організація дистанційної роботи в закладах вищої освіти, контроль, а також складання звітності про її виконання. The authors study the problems of ensuring the principle of freedom of employment contracts in the conditions of distance work of scientific and pedagogical employees. The authors point out that remote work, being a promising direction for raising the production sphere and accelerating economic growth, needs effective and practical use so as not to harm the health of employees, not to lower their professional level and correspond to their educational level, and not to level their professional qualities. In order to prevent the manifestation of the specified risks, remote work requires proper legal regulation, which, in turn, will ensure proper guarantees of the labor rights of scientific and pedagogical workers. According to the authors, the dissemination of regulations on distance work not only to the relevant information and digital employees does not meet the principle of unity and differentiation of legal regulation of labor relations, and the principle of freedom of employment contracts. The authors state that, based on the provisions of bylaws on distance learning and the practice of their implementation in higher education institutions, the primary job function of research and teaching employees in distance work was replaced by the function of administering the network educational process with maximum displacement of teaching and research component. In this way, from the point of view of the principle of freedom of employment contracts, the influence on the will of scientific and pedagogical employees is inadmissible. The authors propose to transfer the provisions on distance work to a separate chapter of the Labor Code of Ukraine, the rules of which will apply only to those employees in whom the performance of labor functions related to the IT sector is leading. The authors also propose to develop the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine “On distance learning service in higher education institutions”, which will regulate the provisions of the relevant service, whose tasks should include the organization of distance work in higher education institutions and control, as well as reporting performance.
Опис
Ключові слова
право на працю, свобода договорів про працю, дистанційна робота, науково-педагогічні працівники, гарантії трудових прав, професійні якості, рівень знань, освітній рівень, right to work, freedom of labor contracts, distance work, scientific and pedagogical workers, guarantees of labor rights, professional qualities, level of knowledge, educational level
Цитування
Шабанов Р. І. Проблеми забезпечення принципу свободи договорів про працю в умовах дистанційної роботи науково-педагогічних працівників / Р. І. Шабанов, М. Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 35. – С. 100–106.