Організація навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку у позашкільних закладах України (друга половина ХХ століття)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський Національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації здійснено цілісний історико-педагогічний аналіз проблеми організації навчання дітей молодшого шкільного віку в позашкільних закладах України в другій половині ХХ століття; розкрито історіографію проблеми, яка вивчається; науково обґрунтовано етапи розвитку проблеми організації навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку в позашкільних закладах України досліджуваного періоду; узагальнено досвід організації навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку в Україні в другій половині ХХ століття. У роботі наведено низку заходів щодо організації навчання хореографії молодших школярів у позашкільних закладах, які потребують свого подальшого використання в сучасній позашкільній освіті. В диссертации осуществлен целостный историко-педагогический анализ проблемы организации обучение детей младшего школьного возраста во внешкольных заведениях Украины во второй половине ХХ века; раскрыта историография изучаемой проблемы; научно обоснованы этапы развития проблемы организации обучения хореографии детей младшего школьного возраста во внешкольных заведениях Украины исследуемого периода; обобщен опыт организации обучения хореографии детей младшего школьного возраста во второй половине ХХ века. В работе приведен ряд мер по организации обучения хореографии младших школьников во внешкольных заведениях, которые требуют своего дальнейшего использования в современном внешкольном образовании. The thesis carried out a holistic historical and pedagogical analysis of the problem of organization teaching children of primary school age in out-of-school institutions of Ukraine in the second half of the twentieth century; disclosed the historiography of the problem under study; scientifically substantiated the stages of development of the problem of organization of teaching choreography to children primary school age in out-of-school institutions of Ukraine of the study period; the experience of organizing choreography training for children of primary school age in the second half of the 20th century is summarized. The paper presents a number of measures to organization of choreography training for junior schoolchildren in extracurricular institutions that require their further use in modern out-of-school education.
Опис
Ключові слова
хореографія, навчання хореографії, молодший шкільний вік, позашкільні заклади, позашкільна освіта, хореография, обучение хореографии, младший школьный возраст, внешкольные заведения, внешкольное образование, choreography, teaching choreography, primary school age, out-of-school institutions, extracurricular education
Цитування
Зозуля К. В. Організація навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку в позашкільних закладах України (друга половина ХХ століття) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / К. В. Зозуля ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . – Харків : [б. в.], 2020. – 241 с.