Analysis of solid waste landfills vegetation cover of Kharkiv region

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ivan Franko National University of Lviv
Анотація
Background. Determination of plant species diversity in the areas of solid waste landfills (hereinafter “landfills”) was carried out in order to identify patterns of vegetation cover and give an ecological assessment of the technocenosis. Plant species diversity was definedon the territories of Derhachiv and Rohan landfills in the city of Kharkiv. Materials and Methods. The method of linear routes and trial areas was used to determine the number of species. The degree of coverage was measured by the Drude method. The degree of similarity was determined by calculating the Jacquard coefficient. Plants were systematized by species, life forms, life expectancy, types of cenomorphs. Results and Discussion. 117 species have been recorded at Kharkiv landfills in total. At Rohan landfill and in the adjacent territories the vegetation cover is represented by 92 species, at Derhachiv landfill – by 93 species. Because of the uneven distribution of vegetation in the territories, areas of landfills were identified according to the specifics of vegetation cover (4 for Derhachiv and 3 for Rohan landfills). The most pronounced species diversity of plants at Derhachiv landfill is in the zone of natural landscape (44.0 %), at Rohan landfill – in the zone of ruderal landscape (38.4 %). The obtained data were classified by plant species composition and the conditions of their existence. Herbaceous plants of Derhachiv and Rohan llandfills are dominant in terms of life forms – 83.8% and 85.8%, respectively. Perennial plants predominate in terms of life expectancy – 53.8 % and 52.2 %, respectively. By their practical use, landfill plants include medicinal (18.6 %), food (11.1 %), and honey (10.8 %) ones; phytomeliorant plants constitute the smallest part – 2.2 %. The Drude method was used to determine the degree of coverage. The dominant families at both landfills are Asteraceae (24.6 %) and Poaceae (13 %). Jacquard similarity coefficients ranged from 0.18 in the least similar zones to 0.75 in similar zones. Cj calculated for two landfills equals 0.11. The plants were systematized by cenomorphic affiliation. The leading type of cenomorph for the flora of landfills is ruderal species (Ru); a significant share is occupied by forest plants (Sil), meadow (Pr) and steppe (St) plant species.Conclusions. Solid waste landfill sites are characterized by a high degree of transformation, which is clearly manifested in the vegetation formation patterns. The significant difference between the vegetation cover of landfill areas (Сj = 0.11) indicates a low degree of similarity of species diversity due to the specifics of technogenesis of the studied ecosystems, historical landscape and preconditions for the formation of vegetation. Natural grass cover on the landfills is replaced by ruderal and shrub cover, which indicates harsh living conditions for cultivated plants and succession processes. There are three main patterns of the formarion of vegetation cover in the landfills: as a result of severe disturbances, indigenous plants are replaced by ruderants in the process of succession, while uncharacteristic species are introduced by biotic and abiotic factors. Вступ. Визначення видового різноманіття рослин на територіях полігонів твердих побутових відходів проведено з метою виділення закономірностей формування рослинного покриву й екологічної оцінки стану техноценозу. Дослідження видового різноманіття рослин здійснено на територіях Дергачівського та Роганського полігонів твердих побутових відходів у місті Харкові. Матеріали та методи. Для обчислення видів використано метод лінійних маршрутів і пробних площ. Ступінь покриття знайдено методом Друде. Міру схожості визначено за допомогою розрахунку коефіцієнта Жаккара. Рослини систематизовано за видами, життєвими формами, тривалістю життя, типами ценоморф. Результати й обговорення. На полігонах твердих побутових відходів міста Харкова зафіксовано всього 117 видів. На Роганському полігоні твердих побутових відходів і прилеглих до нього територіях рослинний покрив представлений 92 видами, на Дергачівському – 93 видами. Через нерівномірне розміщення рослинності на територіях виділено зони полігонів за специфікою рослинного покриву (4 для Дергачівського та 3 зони для Роганського полігонів). Найбільш виражена видова різноманітність рослин на Дергачівському полігоні у зоні натурального ландшафту (44,0 %), на Pоганському полігоні – у зоні рудерального ландшафту (38,4 %). Виконано поділ отриманих даних за складом рослин і визначено умови існування. За життєвими формами на Дергачівському та Pоганському полігонах домінантні трав’янисті рослини – 83,8 % і 85,8 % відповідно. За тривалістю життя переважають багаторічні рослини – 53,8 % і 52,2 %. Рослини полігонів за своїм практичним використанням – лікарські (18,6 %), харчові (11,1 %), медоноси (10,8 %), найменше рослин фітомеліорантів (2,2 %). Домінуючими родинами на обох полігонах є Айстрові – 24,6 % і Тонконогові – 13 %. Коефіцієнти подібності Жаккара мали показники від 0,18 у найменш схожих між собою зонах до 0,75 у подібних зонах. Cj, розрахований для двох полігонів, дорівнює 0,11. Рослини систематизовано за ценоморфічною приналежністю. Провідний тип ценоморф для флори полігонів –рудеральні види (Ru), також значну частку займають види, характерні для лісових рослин (Sil), лучних (Pr) і степових (St). Висновки. Для територій складування твердих побутових відходів характерний високий ступінь трансформованості, що яскраво проявляється у формуванні рослинного покриву. Суттєва відмінність між рослинним покривом територій полігонів (Сj = 0,11) пояснюється специфікою техногенезу досліджених екосистем, історичними ландшафтними та передумовами формування рослинного покриву. Природний трав’янистий рослинний покрив на полігонах замінюється рудеральним та чагарниковим, що вказує на складні умови існування для культурних рослин та сукцесійні процеси. Визначено, що рослинний покрив на територіях форму ться за трьома основними чинниками – історично характерні угруповання, які у відповідь на сильні порушення замінюються рудерантами в процесі сукцесії та деякі не притаманні види, заносяться біотичними чи абіотичними чинниками. Вступление. Определение видового разнообразия растений на территориях полигонов твердых бытовых отходов проведено с целью выделения закономерностей форму ние растительного покрова и оценки состояния техноценоза. исследование видовое разнообразие растений осуществлено на территориях Дергачевского и Роганского.полигонов твердых бытовых отходов в Харькове. Материалы и способы. Для вычисления видов использован метод линейных маршрутов и пробных площадей Степень покрытия найдена методом Друде. Меру схожести определены с помощью расчета коэффициента Жаккара. Растения систематизированы по видам, жизненным формам, продолжительности жизни, типам ценоморф. Результаты и обсуждение. На полигонах твердых бытовых отходов города Харькова зафиксировано всего 117 видов. На Роганском полигоне твердых бытовых отходов и прилегающих к нему территориях растительный покров представлен 92 выдамы, на Дергачевском – 93 видами. Из-за неравномерного размещения растительноте на территориях выделены зоны полигонов по специфике растительного покрова (4 для Дергачевского и 3 зоны для Роганского полигона). Наиболее выраженная видовая разнообразие растений на Дергачевском полигоне в зоне натурального ландшафта (44,0%), на Роганском полигоне – в зоне рудерального ландшафта (38,4%). Выполнено разделение полученных данных по составу растений и определены условия обитания. По жизненным формам на Дергачевском и Роганском полигонах доминантны травянистые растения – 83,8% и 85,8% соответственно. По продолжительности жизни преоблада- ют многолетние растения – 53,8% и 52,2%.Растения полигонов по своему практическому использованием – лекарственные (18,6%), пищевые (11,1%), медоносы (10,8%), наименьшее растений фитомелиорантов (2,2%). Доминирующими семьями на обоих полигонах являются Астровые – 24,6% и Тонконоговые – 13%. Коэффициенты подобия Жаккара имели показники от 0,18 в наименее схожих между собой зонах до 0,75 в подобных зонах. Cj, рассчитанный для двух полигонов, равен 0,11. Растения систематизированы по ценоморфической принадлежностью. Ведущий тип ценоморфа для флоры полигонов – Рудеральные виды (Ru), также значительную долю занимают виды, характерные для лесных растений (Sil), луговых (Pr) и степных (St). Выводы. Для территорий складирования твердых бытовых отходов характерная высокая степень трансформированности, ярко проявляющаяся в формировании растительного покрова. Существенное отличие между растительным покровом территорий полигонов (Сj=0,11) объясняется спецификой техногенеза исследованных экосистем, історичними ландшафтними та передумовами формування рослинного покриву. Природний трав’янистий рослинний покрив на полігонах замінюється рудеральним та чагарниковим, що вказує на складні умови існування для культурних рослин та сукцесійні процеси. Визначено, що рослинний покрив на територіях формується за трьома основними чинниками – історично характерні угруповання, які у відповідь на сильні порушення замінюються рудерантами в процесі сукцесії та деякі не притаманні види, заносяться біотичними чи абіотичними чинниками
Опис
Ключові слова
vegetation cover, Derhachiv landfill, Rohan landfill, transformed landscapes, cenomorphic affiliation, рослинний покрив, Дергачівський полігон твердих побутових відходів, Роганський полігон твердих побутових відхо- дів, трансформовані ландшафти, ценоморфічна приналежність, растительный покров, Дергачевский полигон твердых бытовых отходов, Роганский полигон твердых бытовых отходов,, трансформированные ландшафты, ценоморфическая принадлежность
Цитування
Analysis of solid waste landfills vegetation cover of Kharkivregion / Ya. Dementieieva, S. Aseeva, L. Andrusenko, A. Chaplygina // Studia Biologica. – 2020. – Vol. 14, № 4. – Рp. 23–34.