ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ГЕННОМОДИФІКОВАНІ ОРГАНІЗМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-09-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія педагогічних наук України, Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти»
Анотація
У статті з’ясовано зв'язок глобальних проблем ХХІ століття з появою генномодифікованих організмів (ГМО). Визначена нагальна потреба в розширенні знань учнів і студентів щодо здорового харчування. Викладені основні екологічні ризики у харчуванні, які спричинені забрудненням харчових продуктів. З’ясована необхідність збагачення продуктів натуральними харчовими протекторами. В статье выяснено связь глобальных проблем XXI века с появлением генномодифицированных организмов (ГМО). Установлена настоятельная потребность в расширении знаний учащихся и студентов по здоровому питанию. Изложены основные экологические риски в питании, вызванные загрязнением пищевых продуктов. Выяснена необходимость обогащения продуктов натуральными пищевыми протекторами.The article clarifies the connection between the global problems of the XXI century and the emergence of genetically modified organisms (GMOs). The urgent need to expand the knowledge of pupils and students about healthy eating has been identified. The main environmental risks in nutrition caused by food contamination are outlined. The need to enrich products with natural food protectors has been clarified. The article clarifies the connection between the global problems of the XXI century and the emergence of genetically modified organisms (GMOs).
Опис
Ключові слова
генномодифіковані продукти, екологічні ризики, протектори, здоров’язбережуючі компетентності, генномодифицированные продукты, экологические риски, протекторы, здоровьесохраняющие компетентности, genetically modified products, environmental risks, protectors, health-preserving competencies
Цитування
Харченко Л. П. Використання сучасних уявлень про генномодифіковані організми для розвитку здоров'язбережувальної компетентності педагога / Л. П. Харченко, І. О. Ликова // Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 120 річниці з дня народження М. О. Бернштейна, Вінниця, (16–17 верес. 2016 р.) : в 3 т. / КВНЗ "Вінниц. акад. неперервної освіти" [та ін.] ; за заг. ред. М. Б. Євтуха, В. М. Федорця. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 177–179.