ДИЗАЙН ЯК ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ: АНАЛІЗ ТОТОЖНОСТІ ТЕРМІНІВ «ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН» ТА «ДИЗАЙН ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., Publishing Group „Vědecká perspektiva“
Анотація
Визначення того, чи є дизайн творчою діяльністю, є ключовим для розуміння сутності та області застосування дизайну. Це допомагає визначити роль дизайну у суспільстві та його вплив на розвиток культури, технологій і комунікації. Розуміння дизайну як творчої діяльності визначає його значення у формуванні новаторських та естетично значимих продуктів у сучасному світі. Розуміння дизайну як творчого процесу також визначає його місце у навчальних програмах, методах викладання та розвитку професійних стандартів у цій галузі. Це підкреслює необхідність розвитку творчих здібностей та інноваційного мислення серед фахівців у галузі дизайну. Зважаючи на сучасні тенденції у галузі, такі, як цифровізація та розвиток штучного інтелекту, можна прийти до висновку, що термін «дизайн» означає творчу проектно-художню діяльність пов'язану з проектуванням об’єктів предметного та віртуального світу, метою якої є формування гармонійного середовища, що задовольняють потреби людини. Дизайн, як вид творчої діяльності, являє собою багатогранне, складне, мультидисциплінарне явище, межі між дисциплінами якого стають більш розмиті. У сучасному світі, де технології постійно розвиваються, а значення візуальної комунікації зростає, терміни «графічний дизайн» та «дизайн візуальних комунікацій» можуть використовуватися як синоніми або взаємозамінні поняття для опису схожих процесів та практик в цьому контексті. Тобто графічний дизайн ідентифікується як дизайн комунікації. Це означає, що графічний дизайн використовується для передачі повідомлень, ідей та інформації через використання графічних елементів та візуальних засобів. Підсумовуючи, можна зробити висновок про тотожність понять графічного дизайну та дизайну візуальних комунікацій. В контексті цифровізації та розвитку штучного інтелекту визначення терміну «дизайн» набуває ще більшої важливості та актуальності. Розуміння того, чи являє собою дизайн один з видів творчої діяльності актуальне сьогодні через швидкий темп технологічного розвитку та зростаючу роль дизайну у різних сферах життя. Уявлення про дизайн як про творчу діяльність дозволяє краще використовувати його потенціал у вирішенні складних завдань, таких як розробка інноваційних продуктів, створення ефективних комунікаційних стратегій та вирішення соціокультурних проблем. Визначення дизайну як творчого процесу також важливе для розвитку освіти та професійної підготовки, оскільки дозволяє краще адаптувати програми і методику навчання до потреб сучасного ринку праці. Знання ж специфіки кожної галузі дизайну дозволяє ефективно використовувати ресурси та інструменти. Чітке розуміння різниці між галузями дизайну допомагає фахівцям в кожній з них розвивати специфічні навички та компетенції. У сфері дизайну важливо забезпечити чітку та зрозумілу комунікацію між фахівцями, клієнтами та іншими зацікавленими сторонами. Якщо існує непорозуміння щодо тотожності термінів, це може призвести до плутанини та недорозумінь у процесі співпраці. Так, наразі у науковій та професійній літературі можна побачити вживання двох термінів «графічний дизайн» та «дизайн візуальних комунікацій», щерез що й виникають деякі суперечності. Розуміння, чи є графічний дизайн та дизайн візуальних комунікацій тотожними термінами, важливо для розвитку відповідних освітніх програм та курсів. Розробка наукових та дослідницьких робіт у сфері дизайну потребує чіткого визначення понять та термінології. Якщо існує невизначеність щодо тотожності термінів, це може ускладнити науковий аналіз та порівняння результатів досліджень. Отже, зясування тотожності термінів «графічний дизайн» та «дизайн візуальних комунікацій» є актуальною та важливою задачею для розвитку сучасної індустрії дизайну. Determining whether design is a creative activity is key to understanding the nature and scope of design. It helps to define the role of design in society and its impact on the development of culture, technology and communication. Understanding design as a creative activity determines its importance in shaping innovative and aesthetically significant products in the modern world. Understanding design as a creative process also determines its place in curricula, teaching methods and the development of professional standards in the field. This emphasises the need to develop creativity and innovative thinking among design professionals. Given the current trends in the industry, such as digitalisation and the development of artificial intelligence, we can conclude that the term "design" means creative design and artistic activity related to the design of objects of the tangible and virtual world, the purpose of which is to create a harmonious environment that meets human needs. Design, as a type of creative activity, is a multifaceted, complex, multidisciplinary phenomenon, the boundaries between disciplines of which are becoming more blurred. In today's world, where technologies are constantly evolving and the importance of visual communication is growing, the terms "graphic design" and "visual communication design" can be used synonymously or interchangeably to describe similar processes and practices in this context. That is, graphic design is identified as communication design. This means that graphic design is used to communicate messages, ideas and information through the use of graphic elements and visuals. In summary, we can conclude that the concepts of graphic design and visual communication design are identical. In the context of digitization and the development of artificial intelligence, the definition of the term "design" becomes even more important and relevant. Understanding whether design is one of the types of creative activity is relevant today due to the rapid pace of technological development and the growing role of design in various spheres of life. The idea of design as a creative activity allows better use of its potential in solving complex tasks, such as developing innovative products, creating effective communication strategies and solving socio-cultural problems. Defining design as a creative process is also important for the development of education and professional training, as it allows better adaptation of programs and training methods to the needs of the modern labor market. Knowing the specifics of each field of design allows you to use resources and tools effectively. A clear understanding of the difference between the fields of design helps specialists in each of them develop specific skills and competencies. In the field of design, it is important to ensure clear and understandable communication between professionals, clients and other interested parties. If there is a misunderstanding about the identity of the terms, it can lead to confusion and misunderstandings in the cooperation process. So, currently in scientific and professional literature you can see the use of two terms "graphic design" and "visual communication design", although some contradictions arise. Understanding whether graphic design and visual communication design are synonymous terms is important for developing appropriate educational programs and courses. The development of scientific and research works in the field of design requires a clear definition of concepts and terminology. If there is uncertainty about the identity of terms, it can make scientific analysis and comparison of research results difficult. Therefore, clarifying the identity of the terms "graphic design" and "visual communication design" is a relevant and important task for the development of the modern design industry.
Опис
Ключові слова
дизайн, графічний дизайн, візуальна комунікація, проектно-художня діяльність, design, graphic design, visual communication, design and artistic activity
Цитування
Вітчинкіна К. О. Дизайн як творча діяльність: аналіз тотожності термінів «Графічний дизайн» та «Дизайн візуальних комунікацій» / К. О. Вітчинкіна // Moderní aspekty vědy : Svazek XLIІ mezinárodní kolektivní monografie. – Česká republika : Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2024. – Str. 286–298.