ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ООП В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто організацію психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивно-ресурсного центру. Проаналізовано наукову літературу з питань особливостей сучасного стану психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Зазначено, що в сучасній Україні створено нормативно-правову базу, яка регламентує діяльність інклюзивно-ресурсних центрів, існує й теоретична база з питання психолого-педагогічного супроводу. Є можливість долучатися до світового досвіду з інклюзивної освіти, але практичного досвіду в здійсненні системної роботи інклюзивно-ресурсного центру в питанні супроводу дітей з особливими освітніми потребами й досі бракує, що вимагає подальшої активної роботи у цьому напрямку. В зв’язку з цим, виникає потреба в проведенні емпіричних розвідок, узагальненні результатів, а також вдосконаленні тих елементів діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, які перешкоджають і негативно впливають на весь процес психолого-педагогічного супроводу. The article examines the organization of psychological and pedagogical support for children with special educational needs in the conditions of an inclusive resource center. The scientific literature on the peculiarities of the current state of psychological and pedagogical support for children with special educational needs has been analyzed. It is noted that in modern Ukraine, a regulatory and legal framework has been created that regulates the activities of inclusive resource centers, and there is also a theoretical framework on the issue of psychological and pedagogical support. There is an opportunity to join the global experience in inclusive education, but there is still a lack of practical experience in implementing the systematic work of an inclusive resource center in the matter of accompanying children with special educational needs, which requires further active work in this direction. In this regard, there is a need to conduct empirical research, generalize the results, and improve those elements of inclusive resource centers that hinder and negatively affect the entire process of psychological and pedagogical support.
Опис
Ключові слова
психолого-педагогічний супровід, діти з особливими освітніми потребами, інклюзивно-ресурсні центри, магістерські роботи, psychological and pedagogical support, children with special educational needs, inclusive resource centers, master's works
Цитування
Стадник О. А. Особливості сучасного стану психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП в умовах інклюзивно-ресурсного центру / О. А. Стадник // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 387–391.