Формування терміносистеми українського кіно: фіксація й типологія термінів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті розглянуто процеси формування термінологічної системи сфери кіно й словникової фіксації її лексичних одиниць. Беручи за основу лексико-семантичні ознаки термінів, було виділено три групи термінів: власне кінотерміни, транспозитивні кінотерміни й метафоричні кінотерміни. Окрім типологізації лексики професійного словника кінематографу, було простежено її використання безпосередньо на тлі українського професійного кінодискурсу. В статье были рассмотрены процессы формирования терминосистемы сферы кино, фиксации ее лексических единиц в словарях кинотерминов. На основе лексикосемантичных признаков терминов было выделено три группы терминов: собственно кинотермины, транспозитивные и метафоричные кинотермины. Кроме типологизации лексики профессионального словаря кинематографа, было прослежено ее непосредственное использование на фоне украинского профессионального кинодискурса. .The article deals with the processes of formation of the fi lm terms system and fi xation of its lexical units in dictionaries. On the basis of terms’ lexico-semantic peculiarities three groups of fi lm terms were singled out: properly film terms, transpositional and metaphorical film terms. In addition to the typology of the cinematographic vocabulary, its direct usage in Ukrainian professional film discourse was observed.
Опис
Ключові слова
кінотерміни, типологізація кінотермінів, власне кінотерміни, транспозитивні кінотерміни, метафоричні кінотерміни, кінодискурс, кинотермины, типологизация кинотерминов, собственно кинотермины, транспозитивные кинотермины, метафоричные кинотермины, кинодискурс, кинодискурс, film terms, typology of the film terms, properly film terms, transpositional film terms, metaphorical film terms, film discourse
Цитування
Ісаєнко О. В. Формування терміносистеми українського кіно: фіксація й типологія термінів / О. В Ісаєнко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2015. – Вип. 2. – С. 100–104.