Legal framework for free legal aid in Ukraine

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Center of Innovative Researches OÜ, Tallinn
Анотація
The article describes the content of regulations governing public relations in the field of provision of free legal aid depending on the level of their legal force. The author pays direct attention to the theoretical foundations of the concept of "legal regulation" and "mechanism of legal regulation". It is established that the legal basis for free legal aid in Ukraine is the Constitution of Ukraine, international treaties of Ukraine, laws of Ukraine, by-laws and departmental (interdepartmental) regulations. Also, the characterization of the legal framework for the provision of free legal aid is carried out by identifying its key features, namely: legal regulation of provision of free legal aid is carried out in three directions, ie general, sectoral and special; international legal acts in the field of the provision of free legal aid can be divided into general and concretized-contractual (bilateral international agreements); depending on the stages of formation of the free legal aid system normative-legal acts of the by-law level of legal regulation of provision of free legal aid 1) served as a normative-legal precondition of formation of legislative bases of provision of FLA; 2) ensured the formation of the FLA system by organizational and legal ways; 3) by specifying the provisions of the laws, created a mechanism for managing the FLA system and currently ensure its functioning; currently formation of the by-law level of legal regulation is provided solely by the Cabinet of Ministers of Ukraine; departmental legal regulation of FLA is characterized by dualism, which boils down to the specifics of subjective support for the formation of departmental norms, namely, the Ministry of Justice of Ukraine or the Coordination Center for Legal Aid Provision; memoranda of cooperation concluded between the Ministry of Justice of Ukraine or the Coordination Center for Legal Aid Provision and other bodies of the executive branch of power are legal acts of interdepartmental significance; administrative and legal regulation of the provision of free legal aid is also characterized by dualism, as it is carried out in two directions, including an organizational and legal and administrative and procedural ones; the legal framework for the provision of FLA serves as a basis for defining and characterizing the content of this category as a right and guarantee for the implementation of other constitutional human and civil rights. У статті розкрито зміст нормативних правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері надання безоплатної правової допомоги, в залежності від рівня їх юридичної сили. Автор звертає особливу увагу на теоретичні основи понять «правове регулювання» і «механізм правового регулювання». Встановлено, що правовою основою безкоштовної юридичної допомоги в Україні є Конституція України, міжнародні договори України, закони України, підзаконні акти та відомчі (міжвідомчі) постанови. Також характеристика нормативно-правової бази надання безкоштовної юридичної допомоги здійснюється шляхом визначення її основних характеристик, а саме: правове регулювання надання безкоштовної юридичної допомоги здійснюється за трьома напрямками: загальне, галузеве і спеціальне; міжнародно-правові акти в сфері надання безоплатної правової допомоги можна розділити на загальні і конкретно-договірні (двосторонні міжнародні договори); в залежності від етапів формування системи безоплатної правової допомоги нормативно-правові акти підзаконного рівня правового регулювання надання безкоштовної юридичної допомоги 1) служили нормативно-правовою передумовою формування законодавчих основ надання ФЗП; 2) організаційно-правовими способами забезпечив формування системи FLA; 3) шляхом уточнення положень законів створив механізм управління системою FLA і в даний час забезпечує її функціонування; в даний час формування підзаконного рівня правового регулювання забезпечується виключно Кабінетом Міністрів України; Для відомчого правового регулювання ФЛА характерний дуалізм, який зводиться до специфіки суб'єктивної підтримки формування відомчих норм, а саме Мін'юсту України або Координаційного центру. Надання юридичної допомоги; меморандуми про співробітництво, укладені між Міністерством юстиції України або Координаційним центром надання правової допомоги та іншими органами виконавчої влади, є правовими актами міжвідомчого значення; адміністративно-правове регулювання, надання безкоштовної юридичної допомоги також характеризується дуалізмом, оскільки здійснюється за двома напрямками, в тому числі організаційно-правовому та адміністративно-процесуальному; Правова основа для надання Закону про громадянство є основою для визначення і характеристики змісту цієї категорії як права і гарантії реалізації інших конституційних прав людини і громадянина. В статье раскрыто содержание нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере оказания бесплатной юридической помощи, в зависимости от уровня их юридической силы. Автор обращает особое внимание на теоретические основы понятий «правовое регулирование» и «механизм правового регулирования». Установлено, что правовой основой бесплатной юридической помощи в Украине является Конституция Украины, международные договоры Украины, законы Украины, подзаконные акты и ведомственные (межведомственные) постановления. Также характеристика нормативно-правовой базы оказания бесплатной юридической помощи осуществляется путем определения ее основных характеристик, а именно: правовое регулирование оказания бесплатной юридической помощи осуществляется по трем направлениям: общее, отраслевое и специальное; международно-правовые акты в сфере оказания бесплатной юридической помощи можно разделить на общие и конкретно-договорные (двусторонние международные договоры); в зависимости от этапов формирования системы бесплатной юридической помощи нормативно-правовые акты подзаконного уровня правового регулирования оказания бесплатной юридической помощи 1) служили нормативно-правовой предпосылкой формирования законодательных основ предоставления ФЗП; 2) организационно-правовыми способами обеспечил формирование системы FLA; 3) путем уточнения положений законов создал механизм управления системой FLA и в настоящее время обеспечивает ее функционирование; в настоящее время формирование подзаконного уровня правового регулирования обеспечивается исключительно Кабинетом Министров Украины; Для ведомственного правового регулирования ФЛА характерен дуализм, который сводится к специфике субъективной поддержки формирования ведомственных норм, а именно Минюста Украины или Координационного центра Оказание юридической помощи; меморандумы о сотрудничестве, заключенные между Министерством юстиции Украины или Координационным центром оказания правовой помощи и другими органами исполнительной власти, являются правовыми актами межведомственного значения; административно-правовое регулирование оказания бесплатной юридической помощи также характеризуется дуализмом, поскольку осуществляется по двум направлениям, в том числе организационно-правовому и административно-процессуальному; Правовая основа для предоставления Закона о гражданстве служит основой для определения и характеристики содержания этой категории как права и гарантии реализации других конституционных прав человека и гражданина.
Опис
Ключові слова
legal regulation, free legal assistance, law, regulatory legal acts, graduate work, правове регулювання, безкоштовна юридична допомога, закон, нормативно-правові акти, аспірантські роботи, правовое регулирование, бесплатная юридическая помощь, закон, нормативно-правовые акты, аспирантские работы
Цитування
Maharramli E. Legal framework for free legal aid in Ukraine / E. Maharramli // Public Administration and Law Review. – 2020. – № 2. – Р. 52–62.