УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У робочому зошиті вміщено матеріали для аудиторної й домашньої роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для занять зі студентами природничої, спеціальної і здоровʼязбережувальної освіти, та фізико-математичного факультетів. Дібрані матеріли забезпечують можливість засвоєння здобувачами освіти основних понять курсу й вироблення вмінь і навичок професійної комунікації в межах фахової діяльності відповідно до норм української літературної мови. Робочий зошит містить усю необхідну інструктивно-технологічну й бібліографічно-тематичну інформацію про курс, що допоможе користувачам під час роботи з відповідними матеріалами. Призначений для роботи зі студентами нефілологічних факультетів відповідно до програми курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», затвердженої МОН України, а також стане в пригоді всім, хто бажає підвищити рівень професійної комунікативної компетенції. The workbook contains materials for classroom and homework from the course "Ukrainian language for professional direction" for classes with students of natural, special and health education, and physics and mathematics faculties. The selected materials provide an opportunity for students to learn the basic concepts of the course and to develop skills and professional communication skills within the scope of professional activity in accordance with the norms of the Ukrainian literary language. The workbook contains all the necessary instructional-technological and bibliographic-thematic information about the course, which will help users when working with the relevant materials. It is intended for work with students of non-philology faculties in accordance with the program of the course "Ukrainian language for professional direction", approved by the Ministry of Education and Culture of Ukraine, and will also be useful to everyone who wants to improve the level of professional communicative competence.
Опис
Ключові слова
українська мова, професійна комунікація, комунікативна компетенція, робочий зошит, Ukrainian language, professional communication, communicative competence, workbook
Цитування
Нестеренко Н. П. Українська мова за професійним спрямуванням : робочий зошит для студ. ф-тів: природн. спец. і здоровʼязбережув. освіти, фіз.-мат. / Н. П. Нестеренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – [Вид. 3-тє, допов.] – Xарків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 69 с.