НАЗВИ СЛОБОЖАНСЬКОГО ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ ЯК ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ СКЛАДНИК ТЕКСТІВ Г. Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У статті досліджено назви одягу та взуття як одну з тематичних груп лексики сільського побуту, якою часто послуговується в прозових текстах Г.Ф. КвіткаОснов’яненко. Автор органічно й майстерно вводить у полотно прозового твору такі назви народної матеріальної культури, що створюють етнокультультурне тло подій, які розгортаються, або відтворюють соціально-побутовий зріз української реальності історичного часу. В статье исследованы названия одежды и обуви как одну из тематических групп лексики сельского быта, которой часто пользуется в прозаических текстах Г. Ф. Квитка-Основьяненко. Автор органично и искусно вводит в полотно прозаического произведения такие названия народной материальной культуры, что создают етнокультультурный фон событий, которые разворачиваются, или воспроизводят социально-бытовой срез украинской реальности исторического времени. This article deals with the names of clothes and shoes as one of the thematic groups of the rural life vocabulary, which is often used in the prose texts of H. Kvitka-Osnovianenko. The author introduces organically and skillfully such names of folk material culture in his works that create an ethnic and cultural background of events or reproduce Ukrainian routine of that period.
Опис
Ключові слова
етнокультурознавча лексика, загальні назви одягу, поясний одяг, назви чоловічих і жіночих головних уборів, назви прикрас як елементів традиційного жіночого вбрання, етнокультуроведческая лексика, общие названия одежды, поясная одежда, названия мужских и женских головных уборов, названия украшений как элементов традиционного женского наряда, ethnic and cultural vocabulary, common names of clothes, waist clothes, names of men’s and women’s hats, names of jewelry as elements of traditional women’s clothing
Цитування
Ткач О. В. Назви слобожанського одягу та взуття як етнокультурний складник текстів Г. Ф. Квітки-Основ'яненко / О. В. Ткач, Д. Єршова // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 100–104.