Математика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти пepшoгo (бaкaлaвpcькoгo) piвня гaлузi знaнь 01 «Ocвiтa/Пeдaгoгiкa» cпeцiaльнocтi 013 «Пoчaткoвa ocвiтa». До посібника включено теоретичний матеріал чотирьох розділів початкового курсу математики: “Множини та операції над ними”, “Елементи математичної логіки”, “Бінарні відповідності та відношення”, “Числові вирази, рівняння та нерівності”. Навчальний посібник надає здобувачам вищої освіти можливість усвідомити сутність та практично опрацювати основні поняття теоретичних основ початкового курсу математики. The study guide is intended for students of higher education first (bachelor's) full field of knowledge 01 "Education/Pedagogy" specialty 013 "Primary Education". The manual includes a theoretical one the material of four sections of the elementary course of mathematics: "Sets and operations on them", "Elements of mathematical logic", "Binary correspondences and relations", "Numerical expressions, equations and inequalities". The study guide provides higher education students with an opportunity understand the essence and practically work out the main theoretical concepts the basics of the elementary course of mathematics.
Опис
Ключові слова
математика, викладання математики, навчальні посібники, mathematics, teaching mathematics, educational aids
Цитування
Математика : навч. посіб. / О. М. Іонова, Л. І. Титаренко, О. М. Масюк, С. А. Білецька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – 106 с. : схеми.