За межами освітніх експериментів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автор у своїй статті обгрунтував межі освітніх експериментів. Особливу увагу звернув на філософію освіти та на «навчання для змін», з урахуванням ціннісних компонентів, розкриття можливостей – передбачається чітке розуміння, які цінності, знання та навички необхідні для змін, відповідно слідування йому в процесі навчання, що розглядається як творчий активний процес, як постійне дослідження через практику, що забезпечує безперервний професійно-особистісний розвиток людини, її спроможність вирішувати життєві та професійні ситуації, в цілому підвищує якість життя. Автор в своей статье обосновал пределы образовательных экспериментов. Особое внимание обратил на философию образования и на «обучение для перемен», с учетом ценностных компонентов, раскрытие возможностей - предполагается четкое понимание, какие ценности, знания и навыки необходимые для изменений, согласно следования ему в процессе обучения, рассматривается как творческий активный процесс, как постоянное исследование через практику, обеспечивает непрерывный профессионально-личностное развитие человека, его способность решать жизненные и профессиональные ситуации, в целом повышает качество жизни. The author in his article justified the limits of educational experiments. He paid special attention to the philosophy of education and to "learning for change", taking into account the value components, opening opportunities - a clear understanding of what values, knowledge and skills are needed to change, according to following him in the learning process, is considered as a creative active process, as continuous research through practice, provides continuous professional and personal development of a person, his ability to solve life and professional situations, generally improves the quality of life.
Опис
Ключові слова
освітні експерименти, суспільство, освіта, знання, філософія, образовательные эксперименты, общество, образование, знания, философия, educational experiments, society, education, knowledge, philosophy
Цитування
Садоха О. В. За межами освітніх експериментів / О. В. Садоха // Під знаком Григорія Сковороди : зоряний час української культури : матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. «Освіта у констеляціях постсучасності», Харків, 5-6 груд. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 125–126.