Правове регулювання оренди водних об’єктів для аквакультур : природоохоронний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет (УжНУ)
Анотація
Стаття присвячена дослідженню природоохоронного аспекту правового регулювання оренди водних об’єктів для аквакультур. Визначено, що чинний порядок оренди водних об’єктів для аквакультур суттєво полегшує отримання в користування водного об’єкта для аквакультур. При цьому необхідність отримання низки дозволів, потрібних для використання водного об’єкта для аквакультур, мінімізує ризики нецільового використання такого об’єкта чи заподіяння йому шкоди господарською діяльністю, що є важливим показником забезпечення екологічного балансу між економічною діяльністю й охороною навколишнього середовища. Наголошено, що за умови подальшої імплементації у вітчизняне екологічне законодавство європейських правових стандартів у сфері аквакультури можна буде повною мірою говорити про відповідність вимогам Європейського Союзу щодо використання водних об’єктів для аквакультур без завдання шкоди цим об’єктам і всій екосистемі. Статья посвящена исследованию природоохранного аспекта правового регулирования аренды водных объектов для аквакультур. Определено, что действующий порядок аренды водных объектов для аквакультур существенно облегчает получение в пользование водного объекта для аквакультур. При этом необходимость получения ряда разрешений, необходимых для использования водного объекта для аквакультур, минимизирует риски нецелевого использования такого объекта или нанесения ему вреда хозяйственной деятельностью, что является важным показателем обеспечения экологического баланса между экономической деятельностью и охраной окружающей среды. Подчеркнуто, что при условии дальнейшей имплементации в отечественное экологическое законодательство европейских правовых стандартов в сфере аквакультур можно будет в полной мере говорить о соответствии требованиям Европейского Союза относительно использования водных объектов для аквакультур без причинения ущерба этим объектам и всей экосистеме. The article investigates the environmental aspects of legal regulation of the lease of water bodies for aquaculture. The author that the current procedure for lease of water bodies for aquaculture in significantly facilitates the use of water bodies for aquaculture. The need to obtain a number of permits required for the water body for aquaculture minimizes the risks of misuse of this facility or causing him harm economic activity, which is an important indicator of ecological balance between economic activity and environmental protection. The author emphasizes that under further implementation of domestic environmental laws European legal standards in aquaculture we can talk about full compliance with EU requirements regarding the use of water bodies for aquaculture without compromising these objects and the whole ecosystem.
Опис
Ключові слова
водні об’єкти, аквакультура, рибництво, договір оренди, екосистема, водные объекты, аквакультура, рыбоводство, договор аренды, экосистема, water bodies, aquaculture, fishing, lease, ecosystem
Цитування
Шабанов Р. І. Правове регулювання оренди водних об’єктів для аквакультур : природоохоронний аспект / Р. І. Шабанов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право / Ужгород. нац. ун-т, юрид. ф-т. – Ужгород : УжНУ, 2017. – Вип. 44 (1). – C. 161–164.