Невичерпний скарб. 2023 № 3 (23)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-30
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У випуску: привітання з Всеукраїнським днем бібліотек; про віртуальну виставку до Дня міста: «Харків – світове місто»; про самоосвіту бібліотекарів; про міжнародну (Естфолдський університетський коледж) та українську (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут") співпрацю; про зміну у інформаційно-пошуковому ресурсі «Наукометричні профілі науковців ХНПУ імені Г. С. Сковороди» - вкладка 3 «Наукометричні профілі кафедр»; проведення онлайн занять з першокурсниками різних факультетів, а також семінари та лекції з теми: «Академічної доброчесності»; про презентацію двох біобібліографічних покажчиків із Серії «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди», до ювілейних дат: 70-річчя Світлани Трохимівни Золотухіної та 100-річчя Михайла Федосійовича Гетманця; про інтерв’ю з поетесою Наталією Носовою-Гунзою; про книжкові подарунки бібліотеці. In the issue: congratulations on the All-Ukrainian Day of Libraries; about the virtual exhibition for City Day: "Kharkiv - a world city"; about self-education of librarians; about international (Estfold University College) and Ukrainian (M.E. Zhukovsky National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute") cooperation; about a change in the information and search resource "Scientometric profiles of scientists of H.S. Skovoroda KhNPU" - tab 3 "Scientometric profiles of departments"; conducting online classes with first-year students of various faculties, as well as seminars and lectures on the topic: "Academic integrity"; about the presentation of two biobibliographic indexes from the Series "Scientists of H.S. Skovoroda KhnPU", for the anniversary dates: the 70th anniversary of Svitlana Trokhimivna Zolotukhina and the 100th anniversary of Mykhailo Fedosiyovych Hetmanets; about an interview with the poet Nataliya Nosova-Gunza; about book gifts to the library.
Опис
Ключові слова
Харків, наукометричні профілі, академічна доброчесність, біобібліографічний покажчик, Золотухіна Світлана Трохимівна, Гетманець Михайло Федосійович, Гунза-Носова Наталія, самоосвіта бібліотекарів, інформаційна культура, віртуальна виставка, Kharkiv, scientific metric profiles, academic integrity, biobibliographic index, Zolotukhina Svitlana Trofymivna, Hetman Mykhailo Fedosiyovych, Natalia Gunza-Nosova, self-education of librarians, information culture, virtual exhibition
Цитування
Невичерпний скарб : електрон. бюл. Наукової б-ки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди : вих. один раз у кв. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наукова б-ка. – 2023. – № 3 (23), верес. – 16 с.