СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ВОКАЛУ У КОЛЕДЖАХ КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито сучасні підходи до навчання вокалу у коледжах КНР. Показано, що у XX ст. співаки здобували освіту в університетах Китаю, де існували музичні факультети й здебільшого навчання співу було спрямоване на вміння володіти особливостями національної співочої школи. Зараз дисципліна «Вокал» входить до програми навчання у коледжах та університетах КНР, де відбувається підготовка вчителів музики для загальноосвітніх шкіл. Проаналізовано низка наукових праць китайських вчених: Ван Веньхуей (王文汇), Лі Сінь (李 欣), Лі Цзінь (李晋), Чжан Сіньхуань (张馨幻), Чжен Цюфан (郑秋芳), Чен Леянг (陈乐洋), Чень Цзе (陈洁), Хоу Сяохан (侯箫涵), Ши Лін (史丽娜), Ян Цзінь (杨瑾), та ін. Показано, що вокальна підготовка вчителів музичного мистецтва має низку недоліків: навчальна програма з вокалу є єдиною, цілі навчанні є не визначеними, є недостатність матеріальної бази та кваліфікації викладачів. Доведено, що науковці пропонують різні стратегії та методи удосконалення навчання вокалу у коледжах КНР, якими є: стратегії для досягнення емоційної стимуляції та ефективного керівництва у викладанні вокалу, які поєднують (знання з історії розвитку вокальної музики з точки зору художнього вираження людських емоцій, розкриття внутрішнього світу людини, подій та обставин; вміння викладачів, що мають не лише навчати базових навичок, а й постійно покращувати естетичне сприйняття студентів та збагачувати їхню музичну уяву, яка змушує студентів відчувати вокальні емоції, яскраво відображати їх, і досягати вокальної артистичної кульмінації); стратегії залучення батьків до надання знань з особливостей голосу у перехідний період (підтримка здорового стану душі та тіла підлітків, спрямування їх до участі у спортивних змаганнях, надання знань з фізіології та психології тощо). Показано, що у зміст підготовки учителів музичного мистецтва китайські науковці пропонують додавати знання зі структури голосу, засвоювати правильні навички звуковидобування, застосовувати метод «емоційного виконання», щоб долати перешкоди виконання та покращувати навички. Доведено, що підґрунтям навчання вокалу є не тільки наявність вокальних даних, а також і загальних музичних здібностей: гарного слуху, почуття ритму, музичної пам’яті. The article reveals modern approaches to teaching vocals in colleges in China. It is shown that in the XX century singers were educated at universities in China, where there were music faculties and basically singing training was aimed at mastering the characteristics of the national singing school. Now the discipline "Vocal" is included in the curriculum at colleges and universities in China, where music teachers for secondary schools are trained. A number of scientific works of Chinese scientists are analyzed: Wang Wenhui (王文汇), Li Xin (李欣), Li Jin (李晋), Zhang Xinhuan (张馨 幻), Zheng Qiufang (郑秋芳), Chen Leyang (陈乐洋), Chen Jie (陈洁), Hou Xiaohan (侯箫涵), Shi Lin (史丽娜), Yang Jin (杨瑾), and others. It is shown that the vocal training of teachers of musical art has a number of shortcomings: the curriculum for vocals is unified, the goals of training are not defined, the lack of material resources and qualifications of teachers. It has been proven that scholars offer various strategies and methods to improve vocal learning in Chinese colleges, which are: strategies to achieve emotional stimulation and effective guidance in teaching vocals that combine (knowledge of the history of vocal music in terms of artistic expression of human emotions, disclosure of internal the world of man, events and circumstances; the ability of teachers to not only teach basic skills, but also to constantly improve students’ aesthetic perception and enrich their musical imagination, which makes students feel vocal emotions, vividly reflect them, and reach vocal artistic culmination); strategies to involve parents in providing knowledge on the features of the voice in the transition period (maintaining a healthy state of mind and body of adolescents, directing them to participate in sports, providing knowledge of physiology and psychology, etc.). It has been shown that in the content of music teacher training, Chinese scholars suggest adding knowledge of voice structure, learning the right sound production skills, using the method of "emotional performance" to overcome obstacles to performance and improve skills. It has been proved that the basis of vocal training is not only the presence of vocal abilities, but also general musical abilities: good hearing, sense of rhythm, musical memory.
Опис
Ключові слова
навчання вокалу, КНР, китайські науковці, консерваторії, коледжі та університети, учителі музичного мистецтва, методика, стратегії, vocal education, China, Chinese scientists, conservatories, colleges and universities, music teachers, methodology, strategies
Цитування
Ян Цзяін. Сучасні підходи до навчання вокалу у коледжах КНР / Ян Цзяін, О. О. Матвєєва // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – Вип. 58. – С. 92–102.