ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ У СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У навчальному посібнику для магістрів, аспірантів розкрито основні модулі з курсу «Педагогіки вищої школи», який викладається в багатьох навчальних закладах. У таблицях і схемах представлено загальні питання педагогіки (предмет, завдання, система педагогічних наук, цілісний педагогічний процес, методологія і методи педагогічних досліджень), дидактику вищої школи, питання організації наукової і виховної роботи зі студентами. В учебном пособии для магистров, аспирантов раскрыты основные модули по курсу «Педагогика высшей школы», который преподается во многих учебных заведениях. В таблицах и схемах представлены общие вопросы педагогики (предмет, задачи, система педагогических наук, целостный педагогический процесс, методология и методы педагогических исследований), дидактика высшей школы, вопросы организации научной и воспитательной работы со студентами. In the training manual for masters and postgraduates, the main modules on the course "Pedagogy of Higher Education", which is taught in many educational institutions, are disclosed. In tables and diagrams, general pedagogical questions are presented (subject, tasks, the system of pedagogical sciences, a holistic pedagogical process, methodology and methods of pedagogical research), the didactics of higher education, the organization of scientific and educational work with students.
Опис
Ключові слова
педагогіка, вища школа, предмет, завдання, система педагогічних наук, методологія педагогічних досліджень, методи педагогічних досліджень, педагогика, высшая школа, предмет, задание, система педагогических наук, методология педагогических исследований, методы педагогических исследований, pedagogy, high school, subject, the task, pedagogical system, methodology of pedagogical research, methods of pedagogical research
Цитування
Калашнікова Л. М. Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях : навч. посіб. / Л. М. Калашнікова, О. А. Жерновникова ; МОН України, Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; відп. за вип. Золотухіна С. Т. – Харків : ХНПУ, 2016. – 260 с.