ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМОВАНОГО НАВЧАННЯ АКРОБАТИЧНИМ ВПРАВАМ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ В БОРОТЬБІ САМБО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні розкрито сутність методу розпоряджень алгоритмічного типу (програмованого навчання), основою якого є використання точних, чітко визначених і послідовних розпоряджень про порядок і характер дій, що мають сприяти ефективному засвоєння техніки вправи. Вивчено можливості використання цього методу в процесі акробатичної підготовки юних борців. Складено програми навчання для найбільш поширених в одноборствах акробатичних вправ, зокрема гімнастичного моста, перекиду вперед і назад, перевороту боком та стійці на голові. Кожна програма включала наступні серії завдань: 1) підготовчі вправи, 2) вихідні і кінцеві положення, 3) вправи для засвоєння основної фази вправи, 4) завдання на уміння керувати різними параметрами рухів, при виконанні цільової вправи, 5) підвідні вправи, 6) виконання цільової вправи в різних умовах (полегшених, стандартних, ускладнених). Доведено ефективність розроблених програм, шляхом впровадження їх до навчальнотренувального процесу в групах початкової підготовки з боротьби самбо. The study revealed the essence of the method of algorithmic type orders (programmed learning), the basis of which is the use of precise, clearly defined and consistent orders about the order and nature of actions, which should contribute to the effective learning of the exercise technique. The possibility of using this method in the process of acrobatic training of young wrestlers was studied. Training programs have been compiled for the most common acrobatic exercises in martial arts, including the gymnastic bridge, forward and backward flips, side flips and headstands. Each program included the following series of tasks: 1) preparatory exercises, 2) initial and final positions, 3) exercises for mastering the main phase of the exercise, 4) tasks on the ability to manage various parameters of movements when performing the target exercise, 5) lead exercises, 6) performance of the target exercise in different conditions (easy, standard, complicated). The effectiveness of the developed programs has been proven by introducing them to the training process in groups of initial training in sambo wrestling.
Опис
Ключові слова
акробатичні вправи, боротьба, самбо, початкова підготовка, програмоване навчання, acrobatic exercises, wrestling, sambo, initial training, programmed training
Цитування
Красніков К. Вивчення ефективності програмованого навчання акробатичним вправам на етапі початкової підготовки в боротьбі самбо / К. Красніков, Т. Кравчук // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 105–111.