ДО ПИТАННЯ РОЗШИРЕННЯ ЧИСЛОВОЇ МНОЖИНИ: З ДОСВІДУ РОБОТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто проблему підвищення ефективності викладання числової змістової лінії курсу математики закладів загальної середньої освіти. В класах з поглибленим вивченням математики математики доцільним є використання лекційно-практичної форми організації навчальної діяльності школярів. Тому й у вивченні теми «Комплексні числа» запропоновано застосовувати цю організаційні форму, що передбачає проведення підготовчих уроків, лекцій, практичних занять, семінарів, контрольно-залікових уроків. Хоча навчальною програмою і не передбачається вивчення показникової форми запису комплексного числа, але доцільно розглядати це питання в поглибленому курсі математики. В статье рассмотрена проблема повышения эффективности преподавания числовой содержательной линии курса математики учреждений общего среднего образования. В классах с углубленным изучением математики математики целесообразным является использование лекционно-практической формы организации учебной деятельности школьников. Поэтому и в изучении темы «Комплексные числа» предложено применять эту организационные форму, которая предусматривает проведение подготовительных уроков, лекций, практических занятий, семинаров, контрольно-зачетных уроков. Хотя учебной программой и не предвидится изучения показательной формы записи комплексного числа, но целесообразно рассматривать этот вопрос в углубленном курсе математики. In this article the problem of increasing the effectiveness of teaching numeracy content line of the course of mathematics of institutions of general secondary education is considered. In classes with profound study of mathematics appropriate use of lecture and practical form of organizing educational activities of students. Therefore in the study of "Complex numbers" it is suggested to use this organizational form, which includes preparatory lessons, lectures, practical classes, seminars, control and pass-fail lessons. Although the curriculum does not foresee the study of the exponential form of a complex number, it is advisable to consider this issue in an in-depth course of mathematics.
Опис
Ключові слова
комплексні числа, вивчення математики, комплексные числа, изучение математики, complex numbers, mathematics study
Цитування
Жерновникова О. А. До питання розширення числової множини: з досвіду роботи / О. А. Жерновникова, Г. А. Кабанська, Л. О. Шитикова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 120–122.