ФЕНОМЕН ЛЕКСЕМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕМАНТИКИ: ДОСВІД ВИВЧЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто лексеми загальної семантики. Зазначено, що спільним для вивчення лексем «загальної» семантики в будь-якій мові є становлення їхнього статусу й критеріїв виокремлення – вони вважаються перехідними між повнозначними частинами мови й займенниками. Спірними вважаються й функціії, що їх приписують лексемам «загальної» семантики. Дослідники виокремлюють вказівну, заміщувальну (як лексемне заміщення, так і пропозитивне) й ідентифікувальну функції цих лексем, хоча номінативна функція також визнається, однак у дещо особливому вигляді. The publication examines lexemes of general semantics. It is noted that common to the study of lexemes of "general" semantics in any language is the formation of their status and criteria for separation - they are considered transitional between full-meaning parts of speech and pronouns. Disputed functions attributed to lexemes of "general" semantics are also considered. Researchers single out the indicative, substitutive (both lexeme substitution and propositive) and identifying functions of these lexemes, although the nominative function is also recognized, but in a somewhat special way.
Опис
Ключові слова
семантика, лексеми, магістерські роботи, semantics, lexemes, master's theses
Цитування
Рубан О. Феномен лексем загальної семантики: досвід вивчення / О. Рубан, Я. Ю. Сазонова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 292–293.