ЯВИЩЕ ПАРЦЕЛЯЦІЇ В КИТАЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ КИТАЙСЬКОЇ РОЗМОВНОЇ ДРАМИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, ГО «Українська асоціація китаєзнавців», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Гельветика
Анотація
Статтю присвячено дослідженню прийому парцеляції в китайській розмовній драмі. Необхідність поглиблення лінгвістичної теорії про структурно-стилістичні особливості парцельованих конструкцій через їх широке використання у творах жанру хуацзю, а також імовірна відсутність робіт на цю тему зумовлюють актуальність дослідження. Метою роботи є визначення типових структурно-стилістичних рис парцеляції в китайській драмі перших двох третин ХХ століття. Відповідно до мети дослідження основними його завданнями є розроблення комплексної типології для класифікації парцеляційних конструкцій та виокремлення типових рис синтаксису й стилістики парцеляцій у китайській розмовній драмі. Проведене з використанням низки теоретичних, емпіричних, статистичних і спеціальних лінгвістичних методів дослідження дало авторам змогу підтвердити гіпотезу про існування парцеляції у творах жанру хуацзю як характерної та функціонально важливої риси синтаксису останніх, що послідовно обґрунтовується у статті. Окреслено теоретичні засади дослідження парцеляції як прийому експресивного синтаксису: визначено межі досліджуваного поняття, його ознаки, функції, підґрунтя для безпосереднього застосування в мовленні героїв драматичних творів тощо. Досліджено структурні та стилістичні особливості явища парцеляції в китайській розмовній драмі із застосуванням розробленої авторами комплексної типології парцельованих конструкцій. На основі аналізу конкретних прикладів застосування прийому парцеляції в п’яти творах жанру хуацзю було встановлено, що пунктуаційний та інтонаційний поділ на синтагми найчастіше вмотивований прагненням увиразнити висловлення, здійснити певний прагматичний вплив на його реципієнта або посилити його емоційне навантаження. Це характерно переважно для складних речень із будь-яким типом зв’язку. Перспективним напрямом подальших наукових пошуків убачається вдосконалення представленої комплексної типології, аналіз більшої кількості творів різних стилів і жанрів задля формування більш об’єктивного бачення виявлених структурних та стилістичних особливостей парцельованих конструкцій. The article is devoted to the study of the phenomenon of parcellation in Chinese spoken drama. The need to deepen the linguistic theory of structural and stylistic features of parceled structures due to their widespread use in works of the Huajiu genre, as well as the possible lack of works on this topic determine the relevance of the subject. The aim of the work is to determine the typical structural and stylistic features of parcellation in Chinese drama of the beginning of the twentieth century. The main tasks are to develop the complex typology for the classification of parceled structures and to highlight the typical features of syntax and style of parcellation in Chinese spoken drama. A number of special linguistic methods of the research allowed the authors to confirm the hypothesis about the existence of parcellation in the Huajiu genre as a characteristic and functionally important feature of the syntax of the latter, which is consistently substantiated in the article. Theoretical bases of research of parcellation as the element of expressive syntax are outlined: borders of the investigated concept, its signs, functions, bases for direct use in speech of heroes of dramatic works, etc. are defined. Based on an analysis of specific examples of the use of parceling in five works of the Huajiu genre, it was found that punctuation and intonation division into syntagms are most often motivated by the desire to express a statement, exert a pragmatic influence on his recipient or increase his emotional load. This is especially true for composite sentences with any type of connection. The authors see a promising direction of further work in improving the presented complex typology, analysis of more works of different styles and genres to form a more objective vision of the identified structural and stylistic features of parceled structures.
Опис
Ключові слова
китайська розмовна драма, парцеляція, китайське речення, комплексна типологія, синтаксис китайської мови, стилістика китайської мови, Chinese spoken drama, parcellation, Chinese sentence, complex typology, syntax of Chinese, stylistics of Chinese
Цитування
Ільченко А. Р. Явище парцеляції в китайській мові (на матеріалі китайської розмовної драми) / А. Р. Ільченко, Н. В. Руда // Китаєзнавчі дослідження. – № 2.– С. 90–103. – https://doi.org/10.51198/chinesest2022.02.090