Педагогічні умови формування творчих умінь майбутніх викладачів музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті автор порушує проблему формування творчих умінь майбутніх викладачів музичного мистецтва. Автор висвітлює стан дослідження проблеми в педагогічній теорії. Визначаються педагогічні умови формування творчих умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі професійної підготовки. В статье автор поднимает проблему формирования творческих умений будущих преподавателей музыкального искусства. Автор освещает состояние исследования проблемы в педагогической теории. Определяются педагогические условия формирования творческих умений будущего учителя музыкального искусства в процессе профессиональной подготовки. In the article the author raises the problem of the formation of the creative skills of the future music teachers. The author highlights the state of the problem research in pedagogical theory. Pedagogical conditions of the formation of the creative abilities of the future music teacher in the course of the professional training are defined.
Опис
Ключові слова
творчі уміння, музичне мистецтво, педагогічні умови, майбутні викладачі, студентські роботи, творческие способности, музыкальное искусство, педагогические условия, будущие преподаватели, студенческие работы, creative skills, musical art, pedagogical conditions, future teachers, student work
Цитування
Маслій Є. М. Педагогічні умови формування творчих умінь майбутніх викладачів музичного мистецтва / Є. М. Маслій, В. О. Гуріна // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 151–154.