Філологія ХХІ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-27
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці представлено результати актуальних наукових праць за матеріалами конференції студентства й наукової молоді (Харків, 27 квіт. 2017 р.). Збірник призначений для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, вихователів. Може використовуватись у навчальному процесі на всіх рівнях вищої освіти. Усі статті пройшли рецензування, зберігають авторську редакцію. Всю відповідальність за зміст несуть автори. В сборнике представлены результаты актуальных научных трудов по материалам конференции студенчества и научной молодежи (Харьков, 27 апр. 2017 г.). Сборник предназначен для научных работников, преподавателей высших учебных заведений, учителей, воспитателей. Может использоваться в учебном процессе на всех уровнях высшего образования. Все статьи прошли рецензирование, сохраняют авторскую редакцию. Всю ответственность за содержание несут авторы. The collection presents the results of current scientific papers on the materials of the conference of students and young scientists (Kharkiv, April 27, 2017). The collection is intended for researchers, teachers of higher educational institutions, teachers, educators. It can be used in the educational process at all levels of higher education. All articles have been reviewed, retain the author's edition. All responsibility for the content is the authors.
Опис
Ключові слова
філологія, українознавство, лінгводидактика, конференції студентства, конференції наукової молоді, филология, украинознавство, лингводидактика, конференции студенчества, конференции научной молодежи, philology, Ukrainian knowledge, linguodidactics, student conferences, scientific youth conferences
Цитування
Філологія ХХІ століття : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 70 с.