ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ: НОВЕЛИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автори досліджують договір фінансового лізингу в системі господарськоправових договорів крізь призму новел українського законодавства. На переконання авторів, договір фінансового лізингу є господарсько-правовим договором, який посідає самостійне місце серед орендних договорів у сфері господарської діяльності. Зазначається, що самостійність договору фінансового лізингу як господарсько-правового договору обумовлюється метою договору фінансового лізингу, господарським характером лізингових операцій, об’єктом фінансового лізингу, основними ознаками фінансового лізингу та змістом договору фінансового лізингу, суб’єктним складом договору фінансового лізингу. Автори вважають, що для вдосконалення розуміння договору фінансового лізингу як господарсько-правового договору необхідно закріпити у ст. 1 Закону про лізинг таке поняття договору фінансового лізингу: «Договір фінансового лізингу – це господарсько-правовий договір, за яким лізингодавець зобов’язується на строк та за плату передати лізингоодержувачу у володіння та користування як об’єкт фінансового лізингу майно, що належить лізингодавцю на праві власності та набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем, або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов, та може передбачати надання лізингоодержувачу посередницьких і допоміжних послуг». На думку авторів, включення у наведену нормативну дефініцію всіх трьох видів послуг із фінансового лізингу матиме практичну спрямованість, адже дозволятиме фіксувати безпосередньо в договорі фінансового лізингу додаткові можливості для сторін без укладання супутніх договорів. The authors investigate the financial leasing agreement in the system of economic and legal agreements through the prism of novelties of the Ukrainian legislation. According to the authors, the financial leasing agreement is a commercial-legal agreement, which occupies an independent place among the lease agreements in the field of economic activity. It is noted that the independence of the financial lease agreement as an economic and legal agreement is determined by the purpose of the financial lease agreement, the economic nature of leasing operations, the object of financial leasing, the main features of financial leasing and the content of the financial lease agreement, the subject composition of the financial lease agreement. The authors believes that to improve the understanding of the financial leasing agreement as a business agreement must be enshrined in Art. 1 of the Law on Leasing the following concept of financial leasing agreement: “financial leasing agreement is a business agreement under which the lessor undertakes for a term and for a fee to transfer to the lessee in possession and use as an object of financial leasing property owned by the lessor. ownership and acquired by him without prior agreement with the lessee, or property specially acquired by the lessor from the seller (supplier) in accordance with the specifications and conditions established by the lessee, and may provide for the provision of intermediary and ancillary services to the lessee”. According to the authors, the inclusion in the given normative definition of all three types of financial leasing services will have a practical orientation, as it will allow fixing directly in the financial leasing agreement additional opportunities for the parties without concluding related agreements.
Опис
Ключові слова
господарське право, господарський договір, фінансовий лізинг, договір фінансового лізингу, commercial law, commercial contract, financial leasing, financial leasing contract
Цитування
Шабанов Р. І. Договір фінансового лізингу в системі господарсько-правових договорів: новели українського законодавства / Р. І. Шабанов, М. Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2021. – Вип. 33. – С. 23–30.