Країнознавство країн англомовного світу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації розроблені з метою науково-методичного забезпечення навчальної дисципліни «Країнознавство англомовного світу», яка входить до дисциплін із циклу вільного вибору. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Методические рекомендации разработаны с целью научно- методического обеспечения учебной дисциплины «Страноведение англоязычного мира», которая входит в цикл дисциплин свободного выбора. Для соискателей первого (бакалаврского) уровня высшего образования. Methodical recommendations were developed for the purpose of scientific and methodological support of the educational discipline "Country studies of the English-speaking world", which is included in the cycle of disciplines of free selection. For applicants for the first (bachelor's) level of higher education.
Опис
Ключові слова
країнознавство, англомовний світ, методичні рекомендації, страноведение, англоязычный мир, методические рекомендации, country studies, the English-speaking world, methodical recommendations
Цитування
Гончарова О. А. Країнознавство країн англомовного світу: метод. рек. до курсу лекцій / О. А. Гончарова, Т. В. Вєдєрнікова ; Харків. нац. пед. уні-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 25 с.