Content substantiation of the regional advanced training educational program “Kaizen Technology”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
SHS Web Conf
Анотація
The relevance of the article is related to the need to modernize school education in Ukraine in the context of reform on the basis of the best world standards and models. The purpose of the article is to reveal the essence of Kaizen technology in secondary education, to substantiate the content of the regional educational program of teachers’ professional development on this basis. The research methods are theoretical analysis, synthesis, modeling, systematization, generalization and survey. The results of the research are following: the essence of the possibilities of Kaizen technology in secondary education is revealed, the complex of approaches to the program content development is determined and its content is substantiated. There are three modules such as “The essence and origins of Kaizen technology”, “Lean-education”, “Management in education based on Kaizen technology”. Conclusions: Kaizen technology is a long-term strategy of personal development, based on the creativity of the teacher; mastery of Kaizen is carried out in three stages; the updated content of teacher advanced training is based on a set of scientific approaches; the criterion for the effectiveness of Kaizen technology and its purpose is the professional readiness of teachers for creative and constructive professional activity and continuous self-development. Актуальність статті пов'язана з необхідністю модернізації шкільної освіти в Україні в контексті реформування на основі кращих світових стандартів і моделей. Мета статті - розкрити сутність технології Кайдзен у середній освіті, обґрунтувати зміст регіональної освітньої програми професійного розвитку вчителів. Методами дослідження є теоретичний аналіз, синтез, моделювання, систематизація, узагальнення та опитування. Результати дослідження полягають у наступному: розкрито сутність можливостей технології Кайдзен у середній освіті, визначено комплекс підходів до розробки змісту програми та обґрунтовано її зміст. Виокремлено три модулі "Сутність та витоки технології Кайдзен", "Ощадлива освіта", "Менеджмент в освіті на основі технології Кайдзен". Висновки: Технологія Кайдзен - це довгострокова стратегія розвитку особистості, в основі якої лежить творчість педагога; оволодіння Кайдзен здійснюється у три етапи; оновлений зміст підвищення кваліфікації педагогів ґрунтується на комплексі наукових підходів; критерієм ефективності Кайдзен-технології та її метою є професійна готовність педагогів до творчої і конструктивної професійної діяльності та безперервного саморозвитку.
Опис
Ключові слова
reforming school education, Kaizen technology, teachers, professional development, professional activity, реформування шкільної освіти, технологія Кайдзен, вчителі, підвищення кваліфікації, професійна діяльність
Цитування
Content substantiation of the regional advanced training educational program “Kaizen Technology” / I. Trubavina, L. Petryshyn, A. M. Cwer [et al.] // Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning. – 2021. – Vol. 104. – Pp. 1–10.