Розвиток координаційних здібностей юних борців

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Анотація
В статті розглянуто питання пошуку нових підходів, засобів та методів розвитку координаційних здібностей у юних борців на початковому етапі підготовки. Мета дослідження − підвищення рівня розвитку координаційних здібностей юних борців з використанням ігрового методу. Матеріал та методи дослідження. В дослідженні взяло участь 30 юних борців віком 10-11 років. В роботі застосовували наступні методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури з проблеми дослідження; узагальнення практичного досвіду фізичної підготовки борців різної кваліфікації; педагогічні спостереження, тестування, експеримент; методи математичної статистики. Результати. За підсумками педагогічного експерименту застосування комплексу ігор та вправ для розвитку координаційних здібностей у борців на етапі початкової підготовки першого року навчання позитивно вплинуло на рівень загальної та спеціальної підготовленості, розвиток координаційних здібностей юних спортсменів. Так, вияв- лено статистично значимо вищі показники за тестовими впра вами у спортсменів експериментальної групи. Приріст резуль татів за тестовими координаційними вправами склав в експери-ментальній групі від 7.01 % до 62.81 %, а в контрольній – від 2.17 % до 15.8 %. Висновки. Доведена ефективність застосу вання ігрового методу в навчально-тренувальному процесі борців на етапі початкової підготовки першого року навчання. Заняття в секції боротьби позитивно вплинули на рівень загальної та спеціальної фізичної підготовленості. Результати тестувань мають статистично значимі зміни. Впроваджений комплекс ігор та вправ є ефективним для розвитку координаційних здібностей у юних спортсменів. The article deals with the issue of finding new approaches, means and methods of developing coordination abilities in young wrestlers at the initial stage of training. The purpose of the study is to increase the level of development of coordination abilities of young wrestlers using the game method. Research material and methods. 30 young wrestlers aged 10-11 took part in the study. The following research methods were used in the work: analysis and generalization of scientific and methodical literature on the research problem; generalization of practical experience of physical training of wrestlers of various qualifications; pedagogical observations, testing, experiment; methods of mathematical statistics. The results. According to the results of the pedagogical experiment, the use of a complex of games and exercises for the development of coordination abilities in wrestlers at the stage of initial training of the first year of training had a positive effect on the level of general and special preparation, the development of coordination abilities of young athletes. Thus, statistically significantly higher indicators of test exercises were found in the athletes of the experimental group. The increase in the results of the test coordination exercises was from 7.01 % to 62.81 % in the experimental group, and from 2.17 % to 15.8 % in the control group. Conclusions. The effectiveness of the application of the game method in the educational and training process of wrestlers at the stage of initial training of the first year of study has been proven. Classes in the wrestling section had a positive effect on the level of general and special physical fitness. The test results have statistically significant changes. The implemented complex of games and exercises is effective for the development of coordination abilities in young athletes.
Опис
Ключові слова
вільна боротьба, юні борці, координаційні здібності, етап початкової підготовки, freestyle wrestling, young wrestlers, coordination abilities, stage of initial training
Цитування
Розвиток координаційних здібностей юних борців / А. Обрезан, Л. Вострокнутов, Ж. Цимбалюк [та ін.] // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Кам’янець-Подільський, 2023. – Вип. 28, № 2. – С. 109–116.