Influence of Strength Fitness Classes on the Development of Motor Abilities of High School Students

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
OVS LLC
Анотація
The purpose of study is to determine the effectiveness of the influence of strength fitness on the development of motor abilities of high school students. Materials and methods. The study was conducted on the basis of secondary school No. 55 Kharkiv in several stages. During the study, two groups were created: experimental and control. The control and experimental groups included 10 boys of 10 grade each. In the control group, lessons were held on the module “Gymnastics” according to the thematic plan. And in the experimental group the lessons content included: strength fitness, stretching exercises and aerobic combinations. Special attention was paid to the preparation of muscles for performing the exercises of the main part of the lesson - strength training. Research methods: study, synthesis and comparative analysis of literature and other sources on the research issue; observation; questionnaires, diagnosis of well-being, activity, mood according to the WAM method, testing of motor readiness, methods of mathematical statistics. Results. According to the study results, in the experimental group was found a probable improvement in the state of activity by 11.3 points (p<0.01) and mood by 12.7 points (p<0.01). This indicates the positive impact of strength fitness exercises, modern music accompaniment and the corresponding load on these indicators. In the control group under the program of the variable module “Gymnastics” we observed an improvement in strength abilities such as flexion and extension of the arms in the abutment position by 3.8 (p<0.05). Indicators of motor abilities of students in the experimental group at the end of the trial had probable shifts towards improvement: shuttle run 4×9 m by 0.9 sec. (p<0.01), flexion and extension of the arms in the abutment position by 3.9 times (p<0.05), flexion and extension of the arms in suspension by 1.5 times (p<0.05), bent suspension by 7.4 sec. (p<0.001), jump in length from the place by 7.4 cm (p<0.05), flexibility (torso inclination) by 3.1 cm (p<0.001). Conclusions. The use of recreational fitness in physical education classes in high school students not only contributes to an increase in the level of motor abilities, but also improves the emotional state of students. Through a combination of physical education, aerobic exercise, stretching, strength fitness, breathing exercises, visualization, high school students noted an improvement in well-being, mood, and activity. Мета дослідження полягає у визначення ефективності впливу занять силовим фітнесом на розвиток рухових здібностей старшокласників. Матеріали і методи. Дослідження проводилося на базі ЗОШ № 55 м. Харків у декілька етапів. У ході дослідження було створено дві групи: експериментальна та контрольна. До контрольної та експериментальної групи увійшли по 10 хлопців 10 класу. В контрольній групі проводились уроки за модулем «Гімнастика» згідно тематичного плану. А в експериментальній групі проводились уроки, до змісту яких були включені: силовий фітнес, вправи стречінгу та аеробні комбінації. Особлива увага приділялася підготовці м›язів до виконання вправ основної частини уроку – силового тренінгу. Методи дослідження: вивчення, синтез та порівняльний аналіз літератури та інших джерел за темою дослідження; спостереження; анкетування, діагностика самопочуття, активності, настрою за методикою САН, тестування рухової підготовленості, методи математичної статистики. Результати. За результатами дослідження було виявлено в експериментальній групі, вірогідне покращення стану активності на 11,3 бали (p<0,01) та настрою на 12,7 балів (p<0,01). Що свідчить про позитивний вплив вправ силового фітнесу, сучасного музичного супроводу та відповідного навантаження на ці показники. В контрольній групі за програмою варіативного модулю «Гімнастика» ми спостерігали покращення силових здібностей таких як, згинання та розгинання рук в упорі лежачи на 3,8 (p<0,05). Показники рухових здібностей учнів експериментальної групи наприкінці експерименту мали вірогідні зрушення в бік покращення: човниковий біг 4×9 м на 0,9 сек. (p<0,01), згинання та розгинання рук в упорі лежачі на 3,9 раз (p<0,05), згинання та розгинання рук у висі на 1,5 рази (p<0,05), вис на зігнутих руках на 7,4сек. (p<0,001), стрибок у довжину з місця на 7,4см (p<0,05), гнучкість (нахил тулуба) на 3,1см (p<0,001). Висновки. Використання оздоровчих видів фітнесу на уроках фізичної культури в учнів старших класів сприяє не тільки підвищенню рівня показників рухових здібностей, а й покращює емоційний стан учнів. Завдяки поєднанню на уроці фізичної культури аеробних вправ, стречингу, силового фітнесу, дихальних вправ, візуалізації учні старших класів відмітили покращення самопочуття, настрою та підйом активності.
Опис
Ключові слова
strength fitness, motor abilities, high school students, силова підготовленість, рухові здібності, старшокласники
Цитування
Derkach S. Influence of Strength Fitness Classes on the Development of Motor Abilities of High School Students / S. Derkach, O. Khudolii, Yu. Golenkova // Journal of Learning Theory and Methodology. – № 4 (1). – Pp. 13–18.