Методика навчання англійської мови (Частина 1)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчальний посібник розкриває теми модуля 1 «Розуміння учнів і процесу учіння» Типової програми «Методика навчання англійської мови» для освітнього ступеня бакалавра. Його метою є формування у майбутніх учителів англійської мови розуміння оптимальних умов вивчення мови, особливостей процесу оволодіння іноземною мовою, а також розвитку автономії учнів. Посібник засновано на принципах студентоцентрованого навчання, інтеграції теорії і практики, варіативності методів і прийомів, сприяння рефлексії й використання досвіду вивчення й навчання іноземних мов. Для здобувачів вищої освіти, учителів іноземних мов різних типів закладів загальної середньої освіти, фахівців у галузі методики навчання англійської мови, а також усіх, хто цікавиться проблемами навчання іноземних мов. The study guide covers the topics of module 1 "Understanding students and the learning process" of the model program "Methodology of teaching English" for the bachelor's degree. Its purpose is to form future English language teachers' understanding of the optimal conditions for language learning, the peculiarities of the process of mastering a foreign language, as well as the development of student autonomy. The manual is based on the principles of student-centered learning, integration of theory and practice, variability of methods and techniques, promotion of reflection and use of experience in learning and teaching foreign languages. For students of higher education, foreign language teachers of various types of general secondary education institutions, specialists in the field of English language teaching methods, as well as all those interested in the problems of foreign language learning.
Опис
Ключові слова
методика навчання англійської мови, майбутні вчителі, methods of teaching English, future teachers
Цитування
Методика навчання англійської мови [Електронне видання] : навч. посіб. / Н. В. Тучина, О. А. Чухно, Л. Є. Красовицька, І. М. Каминін ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – 112 с. : табл.