Дослідження стану імунної системи щурів при дії нітробензолу та метилтретбутилового ефіру в умовах холодового стресу та в умовах температурного оптимуму

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті наведені результати експериментальних досліджень з вивчення особливостей токсичної дії метилтретбутилового ефіру [МТБЕ] та нітробензолу [НБ] за критеріями змін показників стану імунної системи лабораторних тварин в умовах холодового стресу та в умовах температурного оптимуму. Дослідження проводили в умовах підгострого експерименту (1 міс. затравочного періоду) на лабораторних тваринах (статевозрілих щурах-самцях лінії WAG). Здійснювали 30-ти кратне введення НБ або МТБЕ в шлунок у дозі 1/10 ЛД50 (70 мг/кг для НБ, 500 мг/кг для МТБЕ) та утриманням тварин в двох різних температурних режимах по 4 години в день 5 разів на тиждень. Тварини були розділені на 4 групи по 6 тварин у кожній. Тварини 1-ї групи піддавалися дії НБ або МТБЕ при температурі повітря 252C (нормальна температура навколишнього середовища). Тварини 2-ї групи служили контролем по відношенню до тварин 1-ї групи. Тварини 3-ї групи піддавалися дії НБ або МТБЕ у сполученні зі зниженою температурою повітря 42C. Тварини 4-ї групи піддавалися ізольованій дії тільки зниженої температури 42C, тобто були контролем по відношенню до тварин 3-ї групи. Аналіз результатів експериментальних даних особливостей імунотоксичної дії НБ та МТБЕ в умовах холодового стресу свідчить про напругу імунної системи лабораторних тварин, яка виражається прогресуючою лімфопенією та зниженням фагоцитарної активності нейтрофілів щодо поглинання ксенобіотиків, особливо наприкінці періоду введення (після 30 введень). Імунотоксична дія НБ та МТБЕ в умовах температурного оптимуму свідчить про тимчасову напругу імунної системи, а саме – лейкоцитоз та лейкопенія на етапі лише після 5 та 15 затравок. Наприкінці затравочного періоду порушень показників стану імунної системи при дії НБ та МТБЕ в умовах температурного оптимуму не відмічалося, що може свідчити про позитивну адаптоспроможність організму лабораторних тварин на дію хімічних чинників (НБ та МТБЕ) за таких температурних умов. Таким чином, сполучена дія на організм НБ та МТБЕ на рівні їх ефективних концентрацій та зниженої температури обумовлює несприятливий вплив на адаптоспроможність організму. Отже, дані хімічні сполуки на стадії фізіологічної адаптації, тобто до формування патологічного процесу, ускладнюють формування специфічних і неспецифічних реакцій, відповідальних за адаптацію організму до дії іншого чинника виробничого або оточуючого середовища – зниженої температури повітря. Останній, у свою чергу, створює додаткове навантаження на біохімічні системи детоксикації, призводить до їх розбалансованості та зміни швидкості біотрансформації хімічного агента і швидкості розвитку токсичного процесу. В статье приведены результаты экспериментальных исследований по изучению особенностей токсического действия метилтретбутилового эфира [МТБЭ] и нитробензола [НБ] по критериям изменений показателей состояния иммунной системы лабораторных животных в условиях холодового стресса и в условиях температурного оптимума. Исследования проводились в условиях подострого эксперимента (1 мес. затравочного периода) на лабораторных животных (половозрелых крысах-самцах линии WAG). Осуществляли 30-ти кратное введение НБ или МТБЭ в желудок в дозе 1/10 ЛД50 (70 мг / кг для НБ, 500 мг / кг для МТБЭ) и содержанием животных в двух различных температурных режимах по 4:00 в день 5 раз в неделю. Животные были разделены на 4 группы по 6 животных в каждой. Животные 1-й группы подвергались воздействию НБ или МТБЭ при температуре воздуха 25±2 °С (нормальная температура окружающей среды). Животные 2-й группы служили контролем по отношению к животным 1-й группы. Животные 3-й группы подвергались воздействию НБ или МТБЭ в сочетании с пониженной температурой воздуха 4±2°C. Животные 4-й группы подвергались изолированной действия только пониженной температуры ±2°C, то есть были контролем по отношению к животным 3-й группы. Анализ результатов экспериментальных данных особенностей иммунотоксического действия НБ и МТБЭ в условиях холодового стресса свидетельствует о напряжении иммунной системы лабораторных животных, которая выражается прогрессирующей лимфопенией и снижением фагоцитарной активности нейтрофилов по поглощению ксенобиотиков, особенно в конце периода введения (после 30 введений).иммунотоксических действие НБ и МТБЭ в условиях температурного оптимума свидетельствует о временном напряжение иммунной системы, а именно - лейкоцитоз и лейкопения на этапе только после 5 и 15 затравок. В конце затравочного периода нарушений показателей состояния иммунной системы при действии НБ и МТБЭ в условиях температурного оптимума не отмечалось, что может свидетельствовать о положительную адаптоспроможнисть организма лабораторных животных действие химических факторов (НБ и МТБЭ) в таких температурных условий. Таким образом, соединенная действие на организм НБ и МТБЭ на уровне их эффективных концентраций и пониженной температуры обусловливает неблагоприятное влияние на адаптоспроможнисть организма. Таким образом, данные химические соединения на стадии физиологической адаптации, то есть к формированию патологического процесса, затрудняют формирование специфических и неспецифических реакций, ответственных за адаптацию организма к действию другого фактора производственного или окружающей среды - пониженной температуры воздуха. Последний, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на биохимические системы детоксикации, приводит к их разбалансированности и изменения скорости биотрансформации химического агента и скорости развития токсического процесса. The article describes the results of experimental studies aimed at investigating toxic effects of methyl tertbutyl ether [MTBE] and nitrobenzene [NB] according to the criteria of changes in the immune system status of laboratory animals in conditions of cold stress and in conditions of temperature optimum. The research was carried out in the conditions of a subacute experiment (during one month of experiment) on laboratory animals (adult WAG male rats). The NB or MTBE were injected into the stomach at a dosage 1/10 LD50 (70 mg/kg of NB and 500 mg/kg MTBE) thirty times, the experimental animals were kept in two different temperature conditions during four hours five times per week.The animals were divided into 4 groups, six animals in each group. The animals of the first group were subjected to NB or MTBE at an air temperature of 252C (normal ambient temperature). The animals of the second group served as a control group for the first one. The animals of the third group were subjected to NB or MTBE in combination with the lowered air temperature of 4±2℃. The animals of the fourth group were only subjected to the effect of the reduced temperature of 4±20℃, that is, they were a control group for the ones of the third group. The analysis of the results of the experimental data about the features of the immunotoxic action of NB and MTBE under conditions of cold stress indicates the tension of the immune system of the laboratory animals, which is manifested by progressive lymphopenia and a decrease in the phagocytic activity of neutrophils in absorption of foreign agents, especially in the end-period. The immunotoxic effect of NB and MTBE under conditions of temperature optimum indicates a temporary immune system tension, namely leukocytosis and leukopenia at the stage only after 5 and 15 priming. At the end of the priming period, shifts in the immune system's performance under the effect of NB and MTBE under temperature optimum conditions were not observed, which may indicate a positive adaptability of laboratory animals to the action of chemical factors (NB and MTBE) under such temperature conditions. The combined effect of NB and MTBE on the body at the level of their effective concentrations and low temperature causes a detrimental effect on the adaptability of the body. Thus, these chemical compounds at the stage of physiological adaptation, that is before the formation of the pathological process, complicate the formation of specific and nonspecific reactions responsible for the adaptation of the organism to the effect of another factor in the production or environment – a low air temperature. The latter, in turn, creates an additional load on biochemical detoxification systems, leads to their imbalance and changes in the rate of biotransformation of the chemical agent and the speed of development of the toxic process.
Опис
Ключові слова
метилтретбутиловий ефір, нітробензол, холодовий стрес, сполучена дія, імунотоксичність, адаптоспроможність, метилтретбутиловый эфир, нитробензол, холодовый стресс, соединенное действие, иммунотоксичность, адаптоспроможнисть, methyl tertbutyl ether, nitrobenzene, cold stress, combined effect, immunotoxicity, adaptability
Цитування
Бачинський Р.О. Дослідження стану імунної системи щурів при дії нітробензолу та метилтретбутилового ефіру в умовах холодового стресу та в умовах температурного оптимуму / Р. О. Бачинський, Я. О. Бачинська // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Вип. 21. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 74–81.