Визначення гетерозиготності природних та штучних популяцій комах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Запропоновано новий спосіб визначення гетерозиготності популяції комах в екосистемах. На прикладі шовковичного шовкопряда доведена можливість визначення ступеня гетерозиготності шляхом встановлення вірогідної різниці між показниками інтенсивності хемотаксису гусениць різних за гетерогенністю популяцій. Встановлено, що інтенсивність хемотаксису у особин гомозиготних популяцій вірогідно нижча, ніж у гетерозиготних. Спосіб може бути використаний в селекційній роботі, а також для моніторингу стану природних популяцій комах в зонах з високим антропогенним тиском. Предложен новый способ определения гетерозиготности популяций насекомых в экосистемах. На примере тутового шелкопряда доказана возможность определения степени гетерозиготности путем установления достоверной разницы между показателями интенсивности хемотаксиса гусениц разных по гетерогенности популяций. Установлено, что интенсивность хемотаксиса у особей гомозиготных популяций достоверно ниже, чем гетерозиготных. Способ может быть использован в селекционной работе, а также для мониторинга состояния природных популяций насекомых в зонах с высокой антропогенной нагрузкой. A new method for estimation of the heterozygosity for insect populations in ecosystems is suggested. The possibility of estimation the degree of heterozygosity by evaluation of significant difference between the chemotaxis intensity of caterpillars from populations with different heterogeneity is proved on example of silkworm. It was determined that chemotaxis intensity of individuals of homozygous populations is significantly lower than in heterozygous populations. The method can be used in breeding work with insects, as well as for monitoring of natural populations of insects in areas with high anthropogenic pressure.
Опис
Ключові слова
гетерогенність, гетерозиготність, інтенсивність хемотаксису, життєздатність, моніторинг, шовковичний шовкопряд, гетерогенность, гетерозиготность, интенсивность хемотаксиса, жизнеспособность, мониторинг, тутовый шелкопряд, heterogeneity, heterozygosity, chemotaxis intensity, viability, monitoring, silkworm
Цитування
Маркіна Т. Ю. Визначення гетерозиготності природних та штучних популяцій комах / Т. Ю. Маркіна, О. З. Злотін // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. : вих. щоріч. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2012. – Вип. 14. – С. 56–60.