ЗАСТОСУВАННЯМ ГІСТОХІМІЧНОГО МЕТОДУ ПРИ ВИВЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ПРОРОСТКАХ КУКУРУДЗИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто вплив важких металів на ріст і розвиток проростків кукурудзи на ранніх етапах онтогенезу. Важкі метали надходять в рослину, головним чином, через кореневу систему. Тому в корені відбувається первинна реакція рослини на їх вплив, яку можна чітко простежити за гальмуванням росту. В якості тест-культури використовували зерна кукурудзи. Насіння пророщували протягом трьох діб в темноті при t=27°С на фільтрувальному папері, змоченому дистильованою водою. Триденні проростки пересаджували в чашки Петрі на фільтрувальний папір, змочений розчинами солей нітратів кадмію (1×10-4 та 5×10-4 М) та свинцю (1×10-3 та 1,5×10-3 М). Чашки Петрі витримували в термостаті при температурі 27°С. Характер реакції проростків кукурудзи на збільшення концентрації важких металів більш наочно виявився під дією іонів свинцю і виражався у пригніченні ростових процесів. Для виявлення місць локалізації важких металів у тканинах рослин, запропоновано використання гістохімічного методу, який базується на утворенні забарвлених комплексів аналітичних реагентів з досліджуваними важкими металами. В якості такого реагенту використовувався дитизон, що характеризується високою чутливістю до кадмію та свинцю. Після інкубації проростків з відповідними солями готували серію поперечних зрізів кореня, які поміщували на предметне скло, наносили 3-4 краплі аналітичного реагенту, і через декілька хвилин розглядали під мікроскопом на різних збільшеннях. Локалізацію кадмію та свинцю визначали по червоному забарвленню тканин кореня. Було виявлено, що відкладення дитизонатів металів спостерігались в основному в тканинах ризодерми, екзодерми та мезодерми. В перициклі та центральному циліндрі їх виявлено не було. Таким чином, досліди показали, що ендодерма грає бар’єрну роль у транспорті металів по кореню. The article deals with the impact of hеavy metals on the growth and development of corn seedlings on early stages of ontogenesis. Heavy metals enter the plant, mainly through the root system. Therefore, the primary reaction of the plant to their impact, which can be clearly traced through the inhibition of growth occurs in the root system. Corn was used as the test culture. The seeds were germinated for three days in the dark at t = 27 ° C on filter paper moistened with distilled water. Three-day seedlings were transplanted into Petri dishes on filter paper moistened with solutions of cadmium nitrate salts (1×10-4 and 5× 0-4 M) and lead (1×10-3 and 1.5×10-3 M). The Petri dishes were kept in a thermostat at 27 ° C. The nature of the reaction of corn seedlings to the increase of the concentration of heavy metals manifested more clearly under the action of lead ions and was expressed in the suppression of growth processes. To detect the localization of heavy metals in the tissues of plants, we suggest the use of a histochemical method based on the formation of colored complexes of analytical reagents with the investigated heavy metals. Dithizone, characterized by high sensitivity to cadmium and lead, was used as such a reagent. After incubating the seedlings with the corresponding salts, a series of transverse sections of the root were prepared and placed on a glass slide. Then, 3-4 drops of the analytical reagent were applied, and after a few minutes the transverse sections were examined under a microscope at various magnifications. The localization of cadmium and lead was identified by the red staining of root tissues. It was found out that deposits of dithizonates of metals were observed mainly in the tissues of rhizoderm, exoderm and mesoderm. No metal dithizonates were detected in the pericycle and the central cylinder. Thus, the experiments have proved that the endoderm plays a barrier role in the transport of metals through the root.
Опис
Ключові слова
важкі метали, забруднення, гістохімічний метод, дитизон, біоіндикатор, heavy metals, contamination, histochemical method, dithizone, bioindicator
Цитування
Журавльова І. М. Застосуванням гістохімічного методу при вивчення розподілу важких металів в проростках кукурудзи / І. М. Журавльова // Біологія та валеологія. – Харків, 2019. – Вип. 21. – С. 31–35.