Науково-дослідницька діяльність: традиційні напрямки та сучасні приорітети

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У бібліографічному покажчику відображено розвиток і становлення науково-дослідницької діяльності та внесок професорсько-викладацького складу, науковців і молодих вчених у наукову та дослідницьку діяльність у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, а також перелічено наукові праці студентів та молодих вчених ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, в яких розкрито новаторський досвід, цікаві педагогічні і наукові розробки у системі освіти та інших галузей знань. Бібліографічний покажчик розрахований на науковців, дослідників, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, викладачів, студентську молодь, педагогічних і бібліотечних працівників, керівників закладів освіти, учителів шкіл, методистів, а також усіх, хто цікавиться розвитком сучасної української науки. В библиографическом указателе отражено развитие и становление научно-исследовательской деятельности и вклад профессорско-преподавательского состава, научных работников и молодых ученых в научной и исследовательской деятельности в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г. С. Сковороды, а также перечислены научные работы студентов и молодых ученых ХНПУ им. Г. С. Сковороды, в которых раскрыто новаторский опыт, интересные педагогические и научные разработки в системе образования и других отраслей знаний. Библиографический указатель рассчитан на научных работников, исследователей, докторантов, аспирантов, соискателей, магистрантов, преподавателей, студенческую молодежь, педагогических и библиотечных работников, руководителей учебных заведений, учителей школ, методистов, а также всех, кто интересуется развитием современной украинской науки. The bibliographic index reflects the development and formation of research activities and the contribution of the teaching staff, scientists and young scientists in scientific and research activities at the Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda, and also lists the scientific works of students and young scientists of KhNPU them . G. S. Frying pans, in which innovative experience is disclosed, interesting pedagogical and scientific developments in the education system and other branches of knowledge. The bibliographic index is designed for researchers, researchers, doctoral students, graduate students, applicants, undergraduates, teachers, students, pedagogical and librarians, heads of educational institutions, school teachers, methodologists, as well as anyone interested in the development of modern Ukrainian science.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, науково-дослідницька діяльність, традиційні напрямки, сучасні приорітети, библиографический указатель, научно-исследовательская деятельность, традиционные направления, современные приоритеты, bibliographic index, research activities, traditional directions, modern priorities
Цитування
Науково-дослідницька діяльність: традиційні напрямки та сучасні приорітети : рек. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; наук. ред. О. Г. Коробкіна]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. – 60 с.