Легітимація політичної влади: ціннісно-нормативний вимір

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
BEROSTAV DRUŽSTVO, Czech Republic
Анотація
The article analyzes scientific achievements of leading western and native researchers which formed present contemporary conceptual strategy of phenomenon “legitimacy of political power”. Attempt of theoretical-methodological explication of the category “legitimacy” through the prism of axiological (value-normative) approach was made. The author defines legitimacy of power as a political and cultural imperative, which has a determine potential to integrate or mobilize social strengths and also regulate and direct political behavior. A central place in the article is devoted to analysis of valuable framework of legitimacy of political power and to the search of innovative rational-practical opportunities of “legitimacy” in the context of radical transformation of the modern Ukrainian state. У статті аналізуються наукові досягнення провідних західних і вітчизняних дослідників, які сформували сучасну концептуальну стратегію феномена «легітимність політичної влади». Зроблено спробу теоретико-методологічного пояснення категорії «легітимність» крізь призму аксіологічного (ціннісно-нормативного) підходу. Автор визначає легітимність влади як політичний і культурний імператив, який володіє визначальним потенціалом для інтеграції або мобілізації соціальних сил, а також для регулювання і керівництва політичною поведінкою. Центральне місце в статті приділяється аналізу ціннісних засад легітимності політичної влади і пошуку інноваційних раціонально-практичних можливостей «легітимності» в контексті радикальної трансформації сучасної української держави. В статье анализируются научные достижения ведущих западных и отечественных исследователей, которые сформировали современную концептуальную стратегию феномена «легитимность политической власти». Предпринята попытка теоретико-методологического объяснения категории «легитимность» сквозь призму аксиологического (ценностно-нормативного) подхода. Автор определяет легитимность власти как политический и культурный императив, который обладает определяющим потенциалом для интеграции или мобилизации социальных сил, а также для регулирования и руководства политическим поведением. Центральное место в статье отводится анализу ценностных основ легитимности политической власти и поиску инновационных рационально-практических возможностей «легитимности» в контексте радикальной трансформации современного украинского государства.
Опис
Ключові слова
легітимність, легітимність політичної влади, цінності, цінна законність, легитимность, легитимность политической власти, ценности, ценная законность, legitimacy, legitimacy of political power, values, valuable legitimacy
Цитування
Калюжна Ю. І. Легітимація політичної влади: ціннісно-нормативний вимір / Ю. І. Калюжна // European political and law discourse. – CZ : BEROSTAV DRUŽSTVO, 2015. – Vol. 2, Is. 2. – St. 199–203.