Глобалізм та постіндустріальне суспільство, їх роль у сфері розвитку дизайн індустрії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розвиток індустрії дизайну напряму залежить від стану економіки тієї чи іншої країни. В залежності від направленості політики дизайн має свої цілі, задачі, шляхи та методи виконання цих задач. Тож в даній статті розглядається залежність нашої індустрії від двох протилежних існуючих теорії розвитку суспільства, які існують на протязі багатьох років, та означують потреби людства в тому чи іншому дизайні. Развитие индустрии дизайна напрямую зависит от состояния экономики той или иной страны. В зависимости от направленности политики дизайн имеет свои цели, задачи, пути и методы выполнения этих задач. Поэтому в данной статье рассматривается зависимость нашей индустрии от двух противоположных существующих теории развития общества, которые существуют на протяжении многих лет, и обозначают потребности человечества в том или ином дизайне. The development of the design industry directly depends on the state of the economy of a particular country. Depending onits policy, design has its particular goals, ways and methods of achieving these goals. Therefore, this article examines the dependence of our industry on two opposite theories of the development of society which have existed for many years and indicate the needs of mankind in this or that design.
Опис
Ключові слова
глобалізм, постіндустріальне суспільство, дизайн, економіка, інновації, розвиток, конкуренція, транснаціональні компанії, реклама, аналіз тенденцій, студентські роботи, глобализм, постиндустриальное общество, экономика, инновации, развитие, конкуренция, транснациональные компании, реклама, анализ тенденций, студенческие работы, globalism, post-industrial society, design, economics, innovation, development, competition, multinational companies, advertising, trend analysis, student work
Цитування
Дегтяр Д. Ю. Глобалізм та постіндустріальне суспільство, їх роль у сфері розвитку дизайн індустрії / Д. Ю. Дегтяр // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 24–29.