МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ШКОЛАХ КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Схарактеризовано методологічну основу розвитку стандартів навчальних програм з мистецтва для загальноосвітніх шкіл Китайської Народної Республіки в ХХІ столітті. Виявлено такі провідні тренди: підвищення статусу образотворчого мистецтва і мистецьких дисциплін у цілому від «дисциплін навичок» до світоглядно-гуманітарних дисциплін; гуманізація мистецького освітнього процесу, перехід до суб’єкт-суб’єктної парадигми, принципів студентоцентрованості та спрямованості на цілісний розвиток особистості учня; науково обґрунтована конкретизація і диференціація результатів навчання мистецьких дисциплін у сполученні з інтегрованим підходом до викладання; розширення культурологічної основи змісту мистецьких дисциплін, розвиток міжкультурного діалогу в діахронії – пізнання історії розвитку високої китайської культури та синхронії – ознайомлення зі світовим мистецтвом; розвиток матеріально-технічної та інформаційної бази мистецької освіти і навчання образотворчого мистецтва зокрема. The article describes the methodological basis for the development of art curriculum standards for general education schools in the People's Republic of China in the 21st century. The following leading trends have been identified: the elevation of the status of visual arts and artistic disciplines from "skill-based disciplines" to worldview-humanitarian disciplines; humanization of the art educational process, transitioning to a subject-subject paradigm, principles of student-centeredness and holistic development of the student's personality; scientifically substantiated specification and differentiation of learning outcomes in artistic disciplines in conjunction with an integrated teaching approach; expansion of the cultural foundation of artistic disciplines, fostering intercultural dialogue in diachrony – understanding the history of the development of Chinese high culture, and synchrony – acquainting with world art; development of material-technical and informational infrastructure of art education and specifically teaching visual arts.
Опис
Ключові слова
образотворче мистецтво, мистецькі дисципліни, навчальні програми, стандарти, Китайська Народна Республіка, загальноосвітня школа, тренди, fine art, artistic disciplines, curriculum, standards, People's Republic of China, general education school, trends
Цитування
Чжао Бейбей. Методологія розвитку навчальних програм з образотворчого мистецтва у школах КНР / Чжао Бейбей, К. Юр’єва // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 444–450.