ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ ДО РОБОТИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
Анотація
У монографії розкриваються поняття екстремальних умов роботи працівника ОВС України, уточнено їх класифікацію, уперше узагальнено і розкрито механізм їх дії та наслідки їх впливу на особистість та якість роботи працівника ОВС, показано актуальність змін в підготовці майбутніх міліціонерів до роботи в таких умовах в період трансформації українського суспільства. Авторами розкрито правовий статус працівника ОВС України в екстремальних умовах. Виявлено недостатній стан розробленості проблеми в науково-педагогічних дослідженнях, зокрема в аспекті формування професійної готовності майбутніх працівників ОВС до роботи в таких умовах. Відзначено роль особистісного фактору поруч з професійною компетентністю міліціонера в протидії впливу екстремальним умовам роботи. Проаналізовано вітчизняний і закордонний досвід з проблеми підготовки поліцейських до роботи в екстремальних умовах. Визначено корисні ідеї для запозичення і розвитку в українській системі підготовки працівників ОВС, зокрема, в аспекті забезпечення професійної надійності, професіоналізації викладання навчальних дисциплін, формування критичного і нестандартного мислення тощо. Все склало основу обґрунтованих авторами педагогічних і соціально-педагогічних умов формування професійної готовності майбутніх працівників ОВС України до роботи в екстремальних умовах. Окреме місце посідають розробки авторів щодо підготовки до роботи окремих підрозділів міліції в екстремальних умовах. The term of extreme work conditions of people who work at internal affairs is defined in the monograph. Its classification is classified. The mechanism of its action and its impact upon the person as well as upon the quality of work of law enforcement officers is generalized and discovered under the conditions of the urgency of changes in the training of future police officers to work in such conditions during the transformation of Ukrainian society. The authors solved the legal status of law enforcement officers in the extreme conditions. Lack of attention to this problem in scientific and pedagogical researches is elicited, especially in terms of forming professional readiness of law enforcement officers to the work in such conditions. The role of the personal factor next to the professional competence of policemen’s reaction to the impact of extreme conditions is mentioned. The national and international experience concerning the problem of training policemen to the work under the extreme conditions is analyzed. The useful ideas for borrowing and development in Ukrainian system of training police officers, particularly in terms of ensuring professional reliability, professionalization of teaching, formation of critical and innovative thinking, etc. All above mentioned was the reasonable basis for studying educational and social-pedagogical conditions of formation the professional readiness of future law enforcement officers of Ukraine to the work in extreme conditions. A special place is occupied by the authors’ scientific research results for the work of particular subdivisions to the work under the extreme conditions.
Опис
Ключові слова
підготовка поліцейських, майбутні правоохоронці, екстремальні умови роботи, трансформація українського суспільства, професійна компетентність, монографія, police training, future law enforcers, extreme working conditions, transformation of Ukrainian society, professional competence, monograph
Цитування
Педагогічні та соціально-педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх працівників ОВС України до роботи в екстремальних умовах : монографія / Т. Л. Білоус, С. М. Клімова, О. О. Лазаренко, С. С. Лукаш, І. М. Трубавіна, В. О. Тюріна ; [за ред. І. М. Трубавіної] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Харків ; Суми : ФОП Наталуха А. С., 2015. – 173 с.