НОРМАТИВНО–ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УРСР ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-01-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, ТОВ “Роял Принт”
Анотація
У статті наведено підходи до визначення індивідуалізації навчання. Розкрита сутність нормативних документів, на основі яких здійснюється поступовий розвиток ідеї індивідуалізації навчання в середній школі УРСР у другій половині ХХ століття. Підкреслено, що у досліджуваний період індивідуалізація навчання учнів поступово стає пріоритетним напрямом державної політики в галузі освіти. В статье приведены подходы к определению индивидуализации обучения. Раскрыта сущность нормативних документов, на основе которых осуществляется постепенное развитие идеи индивидуализации обучения в средней школе УССР во второй половине ХХ века. Подчеркнуто, что в исследуемый период индивидуализация обучения учащихся постепенно становится приоритетным направленим государственной политики в области образования. The article presents approaches to the definition of individualization of learning. The essence of the normative documents on the basis of which the gradual development of the idea of an individualization of teaching in the secondary school the Ukranian SSR in the second half of the twentieth century. It was stressed that in the analyzed period, the individualization teaching of learners is becoming a priority of the state policy in the sphere of education.
Опис
Ключові слова
індивідуалізація навчання, середня школа, нормативно-правова база, УРСР, друга половина ХХ століття, индивидуализация обучения, средняя школа, нормативно-правовая база, УССР, вторая половина ХХ века, individualization of teaching, secondary school, legal and regulatory framework, USSR, the second half of the 20th century
Цитування
Пісоцька М. Е. Нормативно-правове забезпечення індивідуалізації навчання учнів середніх навчальних закладів УРСР другої половини ХХ століття / М. Е. Пісоцька // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сер. : Педагогіка і психологія. Педагогічні науки : наук. журн. / Дніпропетров. ун-т ім. А. Нобеля ; [голов. ред. Б. І. Холод, голов. ред. сер. О. Б. Тернопольський]. – Дніпро : Роял Принт, 2016. – № 1 (11). – С. 95–100. – 1,19 умов. друк. арк.