Методичні рекомендації до курсу “Економічна і соціальна географія зарубіжних країн” для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) всіх форм навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації з курсу “Економічна і соціальна географія зарубіжних країн” для студентів всіх форм навчання призначені для студентів, що навчаються за спеціальністю 014.07 Середня освіта. Географія. Методичні рекомендації є складовою навчально-методичного комплексу для курсу «Економічна і соціальна географія зарубіжних країн», однієї з провідних дисциплін у професійній і практичній підготовці бакалаврів спеціальності 014.07 Середня освіта. Географія. У методичних рекомендаціях висвітлено основні теми курсу, завдання до практичних і семінарських занять, питання та завдання для самостійної роботи, джерела для вивчення курсу. Methodological recommendations from the course "Economic and social geography of foreign countries" for students of all forms of education are intended for students studying in the specialty 014.07 Secondary education. Geography. Methodological recommendations are a component of the educational and methodological complex for the course "Economic and Social Geography of Foreign Countries", one of the leading disciplines in the professional and practical training of bachelors in the specialty 014.07 Secondary Education. Geography. The methodological recommendations highlight the main topics of the course, tasks for practical and seminar classes, questions and tasks for independent work, sources for studying the course.
Опис
Ключові слова
економічна географія, соціальна географія, зарубіжні країни, методичні рекомендації, economic geography, social geography, foreign countries, methodological recommendations
Цитування
Муромцева Ю. І. Методичні рекомендації до курсу “Економічна і соціальна географія зарубіжних країн” для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта. Географія / Ю. І. Муромцева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 31 с.