ВІЗУАЛІЗАЦІЯ КОМБІНАТОРНИХ ЗАДАЧ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розвинення комбінаторного мислення учнів вимагає від вчителя застосування всіх можливих наочних методів навчання. Особливість шкільних комбінаторних задач як раз і полягає в тому, що вони дуже добре підлягають візуалізації. При цьому можливості сучасних інформаційних технологій дозволяють розробити різні види візуальних моделей для осучаснення навчального процесу. Запропоновано візуалізації задач відповідних основним комбінаторним правилам для удосконалення шкільного навчального матеріалу. The development of the combinatorial thinking of students requires the teacher to apply all possible visual methods of teaching. The peculiarity of school combinatorial tasks is that they are very well visualizable. At the same time, the possibilities of modern information technologies allow to develop different types of visual models for updating the educational process. It is suggested to visualize the tasks corresponding to the basic combinatorial rules for the improvement of school educational material.
Опис
Ключові слова
комбінаторика, комбінаторні задачі, візуалізація, динамічна презентація, combinatorics, combinatorial tasks, visualization, dynamic presentation
Цитування
Єременко А. С. Візуалізація комбінаторних задач в шкільному курсі математики / А. С. Єременко, К. С. Сусліченко, І. Г. Яловега // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 59–62.