Екологія живлення та морфо-фунуціональна організація травневої системи крячка чорного CHLIDONIAS NIGER (LINNAEUS, 1758)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті подано аналіз екології живлення крячка чорного Chlidonias niger (Linnaeus, 1758), роаналізовано кормовий раціон і стратегію живлення в різних біотопах України. За трофічної спеціалізацію чорний крячок Chlidonias niger відноситься до птахів з комахоїдним типом живлення. Досліджено морфометричні показники органів травної системи C. niger, визначено їх відносні показники, описано анатомічну будову відділів травного тракту, макро- мікроскопічну, гістологічну будову стінки травної трубки. Дослідження морфофункціональної організації травної системи C. niger свідчить про значне укорочення травного тракту відносно довжини тіла. Значне укорочення травного тракту, як одна з особливостей морфофункціональної організації травного тракту, пов’язана не тільки з типом живлення, а і з кормодобувним стереотипом (добування корму в польоті). Дослідження гістологічної будова стінки відділів травного тракту C. niger показали, що у цілому травний тракт має макро-, мікроскопічну та гістологічну будову, характерну для представників птахів з комахоїдним типом живлення. Стінка стравоходу має типову будову і вистелена багатошаровим епітелієм. Шлунок двокамерний, має еліпсоподібну форму. На поверхню слизової оболонки залозистого шлунку відкриваються отвори глибоких складних залоз, що виділяють пепсин. М’язовий шлунок має товсті стінки, а внутрішня поверхня вистелена міцною кутикулою. Кишечник укорочений і слабко диференційований на відділи. Рельєф слизової оболонки кишечнику – пластинчастий. По довжині травної трубки, як захисні структури, дифузно розташовані лімфоцити. Сліпі кишки рудиментарні. У задньому відділі травної трубки – пряма кишка – основа пластинок розширюється, у власній пластинці слизової оболонки крипти розташовані в один ряд. У складі поверхневого епітелію відмічено зміни співвідношення облямованих ентероцитів та екзокриноцитів у каудальному напрямку, що свідчить про інтенсивність всисних процесів у верхніх відділах тонкого кишечнику. Травні залози мають типову будову, характерну для представників класу Aves. В статье представлен анализ экологии питания крачки черной Chlidonias niger (Linnaeus, 1758), проанализированы кормовой рацион и стратегия питания в различных биотопах Украины. По трофической специализации крачка черная Chlidonias niger относится к птицам с насекомоядным типом питания. Исследованы морфометрические показатели органов пищеварительной системы C. niger, определены их относительные показатели, описано анатомическое строение отделов пищеварительного тракта, макро- микроскопическое, гистологическое строение стенки пищеварительной трубки. Исследование морфофункциональной организации пищеварительной системы C. niger свидетельствует о значительном укорочения пищеварительного тракта относительно длины тела. Значительное укорочение пищеварительного тракта, как одна из особенностей морфофункциональной организации пищеварительного тракта, связана не только с типом питания, но и с кормодобувним стереотипом (добыча корма в полете). Исследование гистологического строения стенки отделов пищеварительного тракта C. niger показали, что в целом пищеварительный тракт имеет макро-, микроскопическое и гистологическое строение, характерную для представителей птиц с насекомоядным типом питания. Стенка пищевода имеет типичное строение и выстлана многослойным эпителием. Желудок двухкамерный имеет эллипсообразную форму. На поверхность слизистой оболочки железистого желудка открываются отверстия глубоких сложных желез, выделяющих пепсин. Мышечный желудок имеет толстые стенки, а внутренняя поверхность выстлана прочной кутикулой. Кишечник укороченный и слабо дифференцирован на отделы. Рельеф слизистой оболочки кишечника - пластинчатый. По длине пищеварительной трубки, как защитные структуры, диффузно расположенные лимфоциты. Слепые кишки рудиментарные.В заднем отделе пищеварительной трубки - прямая кишка - основа пластинок расширяется в собственной пластинке слизистой оболочки крипты расположены в один ряд. В составе поверхностного эпителия отмечено изменения соотношения окаймленных энтероцитов и экзокриноцитов в каудальном направлении, что свидетельствует о интенсивность всисних процессов в верхних отделах тонкого кишечника. Пищеварительные железы имеют типичное строение, характерную для представителей класса Aves. The article presents an analysis of the nutrition ecology of the black tern Chlidonias niger (Linnaeus, 1758), its ration and feeding strategy in different biotopes of Ukraine. By trophic specialization, the black tern Chlidonias niger belongs to the group of birds with an insectivorous nutrition. A study of the morphofunctional organization of the digestive system of the C. niger shows a significant shortening of the digestive tract relatively to the body length. A significant shortening of the digestive tract, as one of the features of the morphofunctional organization of the digestive tract, is associated not only with the nutrition, but also with the feeding stereotype (foraging flights). In general, it has a macro-, microscopic and histological structure, characteristic of birds with insectivorous type of food. The morphometric parameters of the digestive system of C. niger, the structure of the sections of the digestive tract, macro- microscopic and histological structure of the wall of the digestive tube are given. The wall of the esophagus has a typical structure and is lined with multilayered epithelium. The stomach is two-chambered, of an elliptical shape. There are openings of deep complex glands, secreting pepsin, on the surface of the mucous membrane of the glandular stomach. The gizzard has thick walls, and the inner surface is lined with a strong cuticle. The intestine is shortened and is poorly differentiated into sections. The relief of the intestinal mucosa is lamellar. As protective structures, there are diffusely located lymphocytes along the length of the digestive tube. The cecum is rudimentary. In the posterior part of the digestive tube – the rectum – the base of the lamellar expands, in the lamina propria of the mucous membrane, the crypts are arranged in one row. The digestive glands have a typical structure for the Aves class.
Опис
Ключові слова
Chlidonias niger (Linnaeus, 1758), екологія живлення, травна система, гістологічна будова, экология питания, пищеварительная система, гистологическое строение, nutrition ecology, digestive system, histological structure
Цитування
Ликова І. О. Екологія живлення та морфо-фунуціональна організація травневої системи крячка чорного CHLIDONIAS NIGER (LINNAEUS, 1758) / І. О. Ликова, Л. П. Харченко // Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – Т. 22, вип. 2. – С. 82–90.